NAISPOLIITIKKOJEN YHTEISTYÖTÄ JA KOULUTUSTA

  • Demon tuella perustettiin maan ensimmäinen poliittiset naisjärjestöt yli puoluerajojen yhdistävä foorumi
  • Yhteistyöfoorumi johti perustuslain uudistusprosessin aikana tasa-arvoa käsittelevää prosessia. Foorumin työn tuloksena uuden perustuslain luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa Tansanian parlamenttiin äänestettäisiin naisia ja miehiä 50:50 -periaatteella.
  • T-WCP on kouluttanut vuosien aikana yli 1000 poliitikkoa sukupuoli- ja tasa-arvoasioista

Demo tukee Tansaniassa moniarvoista ja edustuksellista demokratiaa vahvistamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa politiikan kaikilla eri tasoilla. Hanke keskittyy poliittisten naisjärjestöjen puoluerajat ylittävään yhteistyöhön ja naispoliitikkojen tietojen ja taitojen lisäämiseen.

Tansanialaisten puolueiden naisjärjestöt ovat Demon tuella perustaneet Tanzania Women Cross-party Platform (TWCP) -yhteistyöfoorumin, jossa ovat edustettuina kaikkien kuuden parlamenttipuolueen naisjärjestöt sekä parlamentin naisverkosto. Foorumi edistää naisten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä yhteisiä kampanjoita, koulutuksia ja seminaareja. Lisäksi foorumi vahvistaa puolueiden välistä yhteistyötä ja dialogia. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tekemällä naispoliitikoilla on paremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin kuin toimimalla pelkästään omissa puolueorganisaatioissaan.

Foorumilla on myös paikallistason toimintaa, jonka tavoitteena on avata ovia naisten ruohonjuuritason poliittiselle osallistumiselle sekä innostaa lisää nuoria naisia mukaan poliittiseen toimintaan. Paikallistason toiminta painottuu naistoimijoiden aktivoimiseen kunnallisessa päätöksenteossa koulutuksen ja kapasiteetinvahvistamisen keinoin. Lisäksi Demo ja TWCP järjestävät kansainvälistä kokemustenvaihtoa sekä suomalaisten ja tansanialaisten naispoliitikkojen välillä että Tansanian alueellista yhteistyötä tukien.

Naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi TWCP on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa Tansanian poliittisella kentällä, ja konsepti on herättänyt kiinnostusta myös muissa Afrikan maissa. Valtakunnallisella tasolla foorumi on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Tansanian perustuslain uudistusprosessissa, tavoitteenaan sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen maan demokraattisissa instituutioissa.

Demon tuki T-WCP:lle lopetettiin joulukuun 2015 jälkeen.

  • Rahoitus: Ulkoministeriön osuus 237 150 € (20132015)
  • Kumppani: Tanzania Women Cross-party Platform