Gender-arbetsgrupp

Till Demos gender-arbetsgrupp hör medlemspartiernas kvinnoorganisationer samt Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f. Arbetsgruppen är aktivt med och planerar och verkställer Demos projekt som ansluter sig till kvinnors politiska deltagande, delegationsbesök och andra evenemang i Finland och mottagarländer.

Ungdomspolitiska samarbetsgrupp

Till Demos Ungdomspolitiska samarbetsgrupp (NYT) hör partiernas ungdoms- och studerandeorganisationer. Arbetsgruppen är aktivt med och planerar och verkställer Demos projekt som fokuserar på ungas politiska deltagande, delegationsbesök och evenemang i Finland.