Demo verkställde med finansiering av EU:s  program Youth in Action ett projekt som för samman ungdomar från Finland, Bangladesh, Nepal och Slovenien. Projektet Participation in Action. Sharing, Learning and Envolving Together (PASLET) var ett ettårigt projekt som avslutades i september 2014. Demos samarbetspartners i projektet var den bangladeshiska mänskorättsorganisationen Odhikar och det slovenska ungdomsnätverket Mreža MaMa.

PASLET fokuserade på samhälleligt aktiva ungdomars internationella erfarenhetsutbyte, ömsesidiga inlärning och kamratstöd. Som syfte var att förstärka ungdomarnas aktiva medborgarskap och samhälleliga deltagande samt främja att demokrati och mänskliga rättigheter förverkligas. Som genomskärande tema var ungdomars och ungdomsorganisationers påverkningsmöjligheter och påverkningsmedel, centralt i projektet var att ungdomarna från dessa fyra länderna tillsammans delade på och utvecklade god praxis.

Till projektets aktiviteter hörde också studieresor som gördes till varje samarbetsland. På studieresorna behandlades ungdomarnas påverkningsmöjligheter genom olika teman.  Man fokuserade bl.a. på mänskliga rättigheter, jämlikhet, dialog mellan partier och EU-valen. Från Finland deltåg i projektet politiskt aktiva medlemmar från ungdoms- och studerandeorganisationer.