Demos verksamhet grundar sig på regeringens principbeslut från år 2004. Enligt det är respekt för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan könen och social jämlikhet samt främjande av demokrati […]är en nödvändig grund för utveckling och förbättrade verksamhetsbetingelser för parlamenten och partisystemet i utvecklingsländerna skapar grund för demokratins utveckling och stabilisering.

Utgångspunkten för Demos verksamhet är demokratins betydelse för utveckling och funktionerande och ansvarsfulla partiers betydelse för demokrati. Demo stöder Finlands utvecklingspolitiska målsättningar genom att införa partiaktivas insatser i Finlands utvecklingssamarbete. Partierna har en nyckelroll då man vill stöda en fungerande demokrati.

Partier är nödvändiga för ett mångvärdigt demokratiskt system. Trots kritik mot partier kan ingen annan aktör sköta alla de viktiga samhälleliga uppgifter som hör dem till. Partierna bildar parlamentet och regeringen, partierna är kanaler som förmedlar medborgarnas vilja till politisk beslutsfattning och partierna möjliggör att medborgarna kan delta i politiken.

En genuin representativ demokrati förutsätter fungerande och ansvarsfulla partier. Demokrati kan inte villkoras fram utifrån men man kan och ska stöda det, för ett flerpartisystem är en utväg till ett stabilt samhälle som respekterar mänskliga