Hoppa till innehåll

Partier och demokrati

Representativ demokrati förutsätter fungerande och ansvarstagande partier. Ingen annan instans kan sköta alla de för samhället viktiga uppgifter som hör till partierna. Partierna bildar parlamentet och regeringen, kanaliserar medborgarnas behov och syn till den politiska diskussionen och ger medborgarna chansen att delta i beslutsfattningen. 

I länder där demokrati och flerpartisystemet ännu är nya, är partierna ofta svaga och de saknar stadgade sätt för samarbete. De behöver stöd för att utveckla arbetet med sitt program samt för att stärka det samarbete som görs över partigränserna. Eftersom partierna är en betydelsefull kanal för utformningen av politiska linjer och medborgarnas delaktighet, är de centrala portvakter inom politiken. För att förverkliga demokrati är det alltså relevant i vilken mån olika slags personer får sina röster hörda inom partierna. Grupper som ofta är underrepresenterade inom politiken är kvinnor, unga och olika slags minoriteter. Det behövs stöd för deras delaktighet inom politiken, så att alla medborgare kan i verklig bemärkelse anses vara representerade i beslutsfattningen. 

Ett fungerande flerpartisystem främjar fred, utveckling, jämlikhet och beaktande av mänskliga rättigheter. Inom ett flerpartisystem fördelas nyttan av utveckling jämnare än inom andra slags styrelsesystem och man kan behandla politiska meningsskiljaktigheter på fredliga sätt. 

Demokrati kan inte exporteras, men den kan och bör stödjas, för flerpartisystemet är ett sätt att uppnå ett stabilt samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. 

Finska parlamentariker inför det moçambikiska parlamentet
Finska parlamentsledamöter besökte det moçambikiska parlamentet år 2018.
Dela på sociala medier: