Hoppa till innehåll

Zambia

Zambiska kvinnliga politiker i ett mötesrum

Röster av kvinnor och personer med funktionsnedsättning hörs inte i politiken

I Zambia är kvinnors politiska delaktighet svag: endast 15 procent av ledamöterna och åtta procent av kommunfullmäktigeledamöterna är kvinnor. Zambia har varit en flerpartidemokrati sedan år 1991, men det politiska fältet kontrolleras av ett parti i gången. Många partiaktörers och även röstarnas negativa inställning till jämlikhet mellan könen gör kvinnornas politiska delaktighet besvärlig, och det valsystem som används ger inte heller något stöd. Partistrukturerna är i Zambia mycket hierarkiska.

Under de allmänna valen år 2021 var förhållandet mellan de styrande och oppositionspartierna mycket spänt. Valen hölls i takt med att den politiska polariseringen fördjupades och det demokratiska utrymmet minskade. Enligt V-Dem Institute var Zambia en av världens snabbast sjunkande demokratier 2020. År 2021 uppstod ekonomiska svårigheter, inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten, press på media, överdrivet våld från polisens sida mot oppositionen och covid-19-pandemin bidrog till ytterligare försämring av den politiska miljön. Trots detta var valen mestadels fredliga, valdeltagandet steg till rekordhöga 70 procent och makten förändrades fredligt.

Även om den fredliga maktöverföringen från ett parti till ett annat var positiv, är valresultatet inte särskilt lovande när det gäller demokratins representativitet. 53 procent av de registrerade väljarna var kvinnor, men antalet valda kvinnliga kandidater sjönk. Representationen av personer med funktionsnedsättning i valet 2021 var inte heller lovande: endast tre personer med funktionsnedsättning valdes in i kommunfullmäktige och ingen i parlament. Det politiska deltagandet av personer med funktionsnedsättning försvårades särskilt av hotet om våld, och myndigheterna hade inte fått tillräcklig utbildning i förverkligandet av de politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

WHO uppskattar att det finns cirka 2 miljoner människor med funktionsnedsättning i Zambia. Zambia har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och antagit god lagstiftning, som betonar rätten för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället, beslutsfattandet och kulturlivet på lika villkor. Trots progressiv handikapplagstiftning är personer med funktionsnedsättning ofta en osynlig och diskriminerad grupp i Zambia. Deltagandet av personer med funktionsnedsättningar i politiken är lågt, och partierna har inte haft tillräcklig vilja och expertis för att stödja politiskt deltagande och inkludering av personer med funktionsnedsättning i sina egna aktiviteter.

Vårt arbete i Zambia

I Zambia har Demo Finland stärkt kvinnornas roll särskilt inom beslutsfattning på regional nivå sedan år 2013. Vi har tillsammans med vår partnerorganisation Zambia National Women’s Lobby ett projekt som utbildar kvinnliga politiker och stödjer deras nätverkande, dess mål är att öka de kvinnliga politikernas påverkningsmöjligheter inom politiken. Det nuvarande projektet (2018–2021) verkar i tre distrikt (Kaoma, Kapiri Mposhi och Lusaka) samt på riksomfattande nivå. Under 2022 kommer fokus ligga på att stärka hållbarheten i resultaten innan projektet avslutas i slutet av året.

Med hjälp av projektet har man stärkt kommunfullmäktigeledamöters kunnande och ledarkunskaper. Eftersom partierna är portvakter för kvinnors politiska delaktighet, har man utbildat inom projektet även partierna om betydelsen av kvinnors delaktighet för demokrati och stödd dem att bland annat ställa upp egna jämlikhetsstrategier. Även kunnandet inom partiernas kvinnoförbund har stärkts både på regional och nationell nivå.

Utöver utbildnings- och påverkningsarbete har Demo Finland också stödd ett mer nära samarbete mellan kvinnliga zambiska politiker över partigränserna, så att de tillsammans kan mer effektivt inom politiken föra fram de ärenden som de anser viktiga. Samarbete över partigränserna görs såväl på regional nivå inom distrikten som på nationell nivå inom bestående dialogforum, som samlar representanter från alla partiers kvinnoförbund.

Sedan augusti 2020 har Demo Finland samarbetat med Zambia National Women’s Lobby och Disability Rights Watch för att stärka deltagandet för personer med funktionsnedsättning och ett mer inkluderande flerpartisystem. Projektet stärker partimedlemmarnas förståelse för vikten av och utmaningarna med politiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning. Projektet stöder bland annat partierna att ta bättre hänsyn till funktionshinderperspektivet i deras strategier och program. Förutom utbildnings- och påverkansarbete kommer projektet också att stödja ett närmare samarbete mellan personer med funktionsnedsättning som är intresserade av politik och de som redan är aktivt involverade i den, så att de kan arbeta tillsammans för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i politiken. Projektet stöder också samarbete och ömsesidig inlärning mellan partierna relaterade till inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Resultat av vårt arbete

  • I sex partier har man jämlikhetsstrategier under förberedelse. Inom projektet följer man upp hur de färdigställs och genomförs. 
  • Betydande antal kvinnliga politiker (både valda ledamöter och kandidater och personer som vill kandidera) har stärkt sin förmåga tack vare utbildningarna. I Zambia har det årligen deltagit hundratals kvinnliga politiker i utbildningar på regional nivå. På nationell nivå har alla kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter årligen fått delta i utbildning av Demo Finlan och ZNWL. Innan valen har man även utbildat kampanjchefer.
  • Partiernas kvinnoorganisationer har grundat ett dialogforum på nationell nivå samt lokala samarbetsforum som överskrider partigränserna i tre distrikt. Detta har varit viktigt för stärkandet av flerpartisamarbetet: ett neutralt utrymme för dialog har ökat känslan av samhörighet och minskat fördomarna gentemot andra partiers representanter.  
  • Dialogforumen har ökat kvinnors samarbete och förtroende över partigränserna och de kvinnliga politiker som deltagit i dem har avancerat till betydande positioner i sina partier.
  • Dialogforumen har skapat en atmosfär där kvinnliga politiker kan dela med sig av idéer för hur man kan stödja kvinnors politiska delaktighet och jämlikhetsärenden över partigränserna. Dialogforumen har till exempel skrivit gemensamma uttalanden och självständigt organiserat olika aktiviteter på både nationell och kommunal nivå.
  • Nätverk av politiker med funktionsnedsättning har etablerats och lanserats i två kommuner.
  • Fem partiers lokaler har besökts och tillgänglighetsbesiktigats och fem partier har börjat ta fram planer för inkludering av personer med funktionsnedsättning.
  • 3 partier nominerade totalt 13 personer med funktionsnedsättning som kandidater i samband med valet 2021, varav 8 på lokal och 5 på riksnivå.
Dela på sociala medier: