Hoppa till innehåll

Zambia

Zambiska kvinnliga politiker i ett mötesrum

Röster av kvinnor och personer med funktionsnedsättning hörs inte i politiken

I Zambia är kvinnors politiska delaktighet svag: endast 17 procent av ledamöterna och nio procent av kommunfullmäktigeledamöterna är kvinnor. Zambia har varit en flerpartidemokrati sedan år 1991, men det politiska fältet kontrolleras av ett parti i gången. Många partiaktörers och även röstarnas negativa inställning till jämlikhet mellan könen gör kvinnornas politiska delaktighet besvärlig, och det valsystem som används ger inte heller något stöd. Partistrukturerna är i Zambia mycket hierarkiska. Efter de allmänna valen år 2016 har relationen mellan de makthavande partierna och oppositionspartierna blivit mer spända, och särskilt valvåld i samband med fyllnadsval är vanligt. Det politiska utrymmet har krympt i denna spända situation.

Valen år 2016 påverkades av förändringen i grundlagen, enligt vilken alla kandidater ska ha minst 12 års utbildning. Detta försvagade särskilt landsbygdskvinnornas möjligheter att ställa upp för kommunfullmäktige och parlamentet, och en del av kvinnorna som var intresserade att kandidera var tvungna att dra sig ur valen. Kandidater gallrades bort även genom de kandidatavgifter som den centrala valkommissionen beordrade, och som varierade från 75 dollar ända upp till 750 dollar för parlamentkandidater. Kvinnors politiska delaktighet försinkas även av patriarkaliska inställningar och fördomar, även om dessa långsamt håller på att förändras. 

WHO uppskattar att det finns cirka 2 miljoner människor med funktionsnedsättning i Zambia. Zambia har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och antagit god lagstiftning, som betonar rätten för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället, beslutsfattandet och kulturlivet på lika villkor. Trots progressiv handikapplagstiftning är personer med funktionsnedsättning ofta en osynlig och diskriminerad grupp i Zambia. Deltagandet av personer med funktionsnedsättningar i politiken är lågt, och partierna har inte haft tillräcklig vilja och expertis för att stödja politiskt deltagande och inkludering av personer med funktionsnedsättning i sina egna aktiviteter.  

Vårt arbete i Zambia

I Zambia har Demo Finland stärkt kvinnornas roll särskilt inom beslutsfattning på regional nivå sedan år 2013. Vi har tillsammans med vår partnerorganisation Zambia National Women’s Lobby ett projekt som utbildar kvinnliga politiker och stödjer deras nätverkande, dess mål är att öka de kvinnliga politikernas påverkningsmöjligheter inom politiken. Det nuvarande projektet (2018–2021) verkar i tre distrikt (Kaoma, Kapiri Mposhi och Lusaka) samt på riksomfattande nivå. 

Med hjälp av projektet stärker man kommunfullmäktigeledamöters kunnande och ledarkunskaper. Eftersom partierna är portvakter för kvinnors politiska delaktighet, utbildar man inom projektet även partierna om betydelsen av kvinnors delaktighet för demokrati och stöder dem att bland annat ställa upp egna jämlikhetsstrategier. Även kunnandet inom partiernas kvinnoförbund stärks både på regional och nationell nivå. 

Utöver utbildnings- och påverkningsarbete stöder Demo Finland också ett mer nära samarbete mellan kvinnliga zambiska politiker över partigränserna, så att de tillsammans kan mer effektivt inom politiken föra fram de ärenden som de anser viktiga. Samarbete över partigränserna görs såväl på regional nivå inom distrikten som på nationell nivå inom bestående dialogforum, som samlar representanter från alla partiers kvinnoförbund. 

I augusti 2020 har Demo Finland också startat ett tvåårigt projekt tillsammans med Zambia National Women’s Lobby och med Disability Rights Watch. Projektets huvudmål är att stärka ett inkluderande flerpartisystem och i synnerhet lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka i politiken. Projektet stärker partimedlemmarnas förståelse för vikten av och utmaningarna med politiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning. Projektet stöder bland annat partierna att ta bättre hänsyn till funktionshinderperspektivet i deras strategier och program. Ett av projektets utbildningsprogram syftar speciellt till att stärka deltagandet av personer med funktionsnedsättning i valet 2021.

Förutom utbildnings- och påverkansarbete kommer projektet också att stödja ett närmare samarbete mellan personer med funktionsnedsättning som är intresserade av politik och de som redan är aktivt involverade i den, så att de kan arbeta tillsammans för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i politiken. Projektet stöder också samarbete och ömsesidig inlärning mellan partierna relaterade till inkludering av personer med funktionsnedsättning. 

Resultat av vårt arbete

  • I nio partier har man jämlikhetsstrategier under förberedelse. Inom projektet följer man upp hur de färdigställs och genomförs. 
  • Betydande antal kvinnliga politiker (både valda ledamöter och kandidater och personer som vill kandidera) har stärkt sin förmåga tack vare utbildningarna. I Zambia har det årligen deltagit hundratals kvinnliga politiker i utbildningar på regional nivå. På nationell nivå har alla kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter årligen fått delta i utbildning av Demo Finlan och ZNWL. Innan valen har man även utbildat kampanjchefer.
  • Partiernas kvinnoorganisationer har grundat ett dialogforum på nationell nivå samt lokala samarbetsforum som överskrider partigränserna i tre distrikt. Detta har varit viktigt för stärkandet av flerpartisamarbetet: ett neutralt utrymme för dialog har ökat känslan av samhörighet och minskat fördomarna gentemot andra partiers representanter.  
  • Dialogforumen har verkat i gott samarbete trots att den politiska situationen blivit mer ansträngd, vilket är ett betydande resultat med hänsyn till spänningarna mellan regeringen och oppositionen.   
  • Dialogforumen har skapat en atmosfär där kvinnliga politiker kan dela med sig av idéer för hur man kan stödja kvinnors politiska delaktighet och jämlikhetsärenden över partigränserna. Dialogforumen har till exempel skrivit gemensamma uttalanden och självständigt organiserat olika aktiviteter på både nationell och kommunal nivå.
Dela på sociala medier: