Hyppää sisältöön

Sambia

Sambialaisia naispoliitikkoja istumassa salissa

Naisten ja vammaisten ihmisten ääni ei kuulu politiikassa 

Sambiassa naisten poliittinen osallistuminen on heikkoa: vain 15 prosenttia kansanedustajista ja kahdeksan prosenttia kunnanvaltuutetuista on naisia. Sambia on ollut monipuoluedemokratia vuodesta 1991, mutta poliittista kenttää hallitsee yksi puolue kerrallaan. Monien puoluetoimijoiden ja äänestäjien negatiiviset asenteet sukupuolten tasa-arvoa kohtaan hankaloittavat naisten poliittista osallistumista, eikä käytössä oleva vaalijärjestelmäkään tue sitä. Puoluerakenteet ovat Sambiassa hyvin hierarkkisia.

Vuoden 2021 yleisvaalien alla valta- ja oppositiopuolueiden välit olivat hyvin jännitteiset. Vaalit pidettiin poliittisen polarisaation syventyessä ja demokraattisen tilan kaventuessa. V-Dem-instituutin mukaan Sambia oli yksi maailman nopeimmin heikkenevistä demokratioista vuonna 2020. Vuonna 2021 taloudellinen ahdinko, kokoontumis- ja sananvapauden rajoitukset, tiedotusvälineisiin kohdistuva painostus, poliisivoimien liiallinen käyttö oppositiota vastaan ja koronapandemia vaikuttivat osaltaan poliittisen toimintaympäristön heikkenemiseen entisestään. Tästä huolimatta vaalit sujuivat pääosin rauhallisissa merkeissä, äänestysprosentti nousi ennätykselliseen 70 prosenttiin ja valta vaihtui rauhanomaisesti.

Vaikka vallan rauhanomaista siirtymistä puolueelta toiselle on syystä juhlittu, vaalitulos ei ole demokratian edustavuuden kannalta kovin lupaava. Rekisteröityneistä äänestäjistä 53 prosenttia oli naisia, mutta valittujen naisehdokkaiden määrä putosi aiemmasta. Vammaisten henkilöiden edustus ei myöskään ollut vuoden 2021 vaaleissa lupaavaa: kunnallisvaltuustoihin valittiin vain kolme vammaista henkilöä, eikä yhtään eduskuntaan. Vammaisten henkilöiden poliittista osallistumista haittasi erityisesti väkivallan uhka, eivätkä viranomaiset olleet saaneet riittävää koulutusta vammaisten henkilöiden poliittisten oikeuksien toteutumisesta.

Sambiassa on WHO:n arvion mukaan noin 2 miljoonaa vammaista henkilöä. Sambia on ratifioinut YK:n sopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja edistänyt sen pohjalta maan lainsäädäntöä, jossa huomioidaan vammaisten ihmisten oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, päätöksentekoon ja kulttuurielämään yhdenvertaisesti muiden kanssa (mm. perustuslaki ja Persons with Disabilities Act 2012). Myös Sambian kansallisessa vammaispolitiikassa (2014) tunnustetaan vammaisten ihmisten oikeus nauttia ihmisoikeuksistaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Edistyksellisestä vammaislainsäädännöstä ja vammaispolitiikasta huolimatta vammaiset ihmiset ovat usein näkymätön ja syrjitty ryhmä Sambiassa. Erityisesti heidän poliittisen osallistumisensa edellytykset ovat toteutuneet huonosti osittain myös siitä syystä, että puolueilla ei ole ollut riittävää tahtoa ja osaamista tukea vammaisten osallistumista ja osallisuuden parempaa toteutumista omassa toiminnassaan.

Työmme Sambiassa

Sambiassa Demo Finland on vahvistanut naisten roolia erityisesti paikallistason päätöksenteossa vuodesta 2013. Yhteistyössä kumppanijärjestömme Zambia National Women’s Lobbyn kanssa toteutettava hanke kouluttaa naispolitiikkoja ja tukee heidän verkostoitumistaan, ja sen tavoite on lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan politiikassa. Nykyinen hanke (2018–2021) toimii kolmessa piirikunnassa (Kaoma, Kapiri Mposhi ja Lusaka) sekä valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2022 aikana keskitytään tulosten kestävyyden vahvistamiseen ennen hankkeen päättymistä vuoden lopussa.

Hankkeen avulla on vahvistettu kunnanvaltuutettujen osaamista ja johtamistaitoja. Koska puolueet ovat naisten poliittisen osallistumisen portinvartijoita, on hankkeessa myös koulutettu puolueita naisten osallistumisen merkityksestä demokratiassa ja tuettu niitä muun muassa omien tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä. Myös puolueiden naisjärjestöjen osaamista on vahvistettu sekä paikallisella että kansallisella tasolla. 

Koulutus- ja vaikuttamistyön lisäksi Demo Finland on tukenut myös sambialaisten naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta nämä pystyvät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita politiikassa. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään niin paikallisella tasolla piirikunnissa kuin kansallisella tasolla pysyvissä dialogifoorumeissa, jotka kokoavat kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen. 

Demo Finland on toiminut elokuusta 2020 alkaen yhteistyössä Zambia National Women’s Lobbyn ja Disability Rights Watchin kanssa vammaisten henkilöiden osallistumisen ja inklusiivisemman monipuoluejärjestelmän vahvistamiseksi. Hankkeessa vahvistetaan puolueiden jäsenten ymmärrystä vammaisten ihmisten poliittisen osallistumisen merkityksestä ja haasteista sekä tuetaan puolueita muun muassa siinä, että vammaisnäkökulma olisi paremmin huomioitu niiden strategioissa ja politiikkalinjauksissa. Koulutus- ja vaikuttamistyön lisäksi hankkeessa tuetaan myös politiikasta kiinnostuneiden ja siinä jo aktiivisesti mukana olevien vammaisten ihmisten yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta nämä pystyvät yhdessä edistämään vammaisten ihmisten oikeuksia politiikassa. Hankkeessa tuetaan myös puolueiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista liittyen vammainklusiivisuuteen.  

Työmme tuloksia

  • Kuudessa puolueessa on valmisteilla tasa-arvosuunnitelmat. Niiden valmistumista ja toimeenpanoa seurataan hankkeessa. 
  • Merkittävä määrä naispoliitikkoja (sekä istuvia valtuutettuja että ehdokkaita ja ehdolle pyrkiviä) on vahvistanut taitojaan koulutusten ansiosta. Paikallistason koulutuksiin on osallistunut Sambiassa vuosittain satoja naispoliitikkoja. Kansallisella tasolla kaikki maan naiskunnanvaltuutetut ovat osallistuneet Demo Finlandin ja ZNWL:n koulutukseen vuosittain. Ennen vaaleja on koulutettu myös kampanjapäälliköitä. 
  • Puolueiden naisjärjestöt ovat perustaneet kansallisen tason dialogifoorumin sekä paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja kolmessa piirikunnassa. Tämä on ollut tärkeää monipuolueyhteistyön vahvistumiselle: neutraali tila dialogille on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentänyt ennakkoluuloja muiden puolueiden edustajia kohtaan.  
  • Dialogifoorumit ovat lisänneet naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja luottamusta ja niihin osallistuneet naispuoliset poliitikot ovat edenneet puolueissaan merkittäviin asemiin.  
  • Dialogifoorumit ovat luoneet ilmapiirin, jossa naispoliitikot voivat jakaa ideoita siitä, miten tukea naisten poliittista osallistumista ja tasa-arvoasioita yli puoluerajojen. Dialogifoorumit ovat tehneet esimerkiksi yhteisiä kannanottoja ja järjestäneet itsenäisesti erilaisia aktiviteetteja niin valtakunnallisella kuin kuntatasolla.
  • Kahdessa kunnassa on perustettu ja käynnistetty vammaisten poliitikkojen verkostot.
  • Viiden puolueen tiloista tehtiin esteettömyystarkastukset, ja viisi puoluetta on alkanut laatia suunnitelmia vammaisten henkilöiden osallistamiseen.
  • 3 puoluetta nimitti vuoden 2021 vaalien yhteydessä ehdokkaiksi yhteensä 13 vammaista henkilöä, joista 8 paikallisella ja 5 kansallisella tasolla.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.