Hyppää sisältöön

Sambia

Sambialaisia naispoliitikkoja istumassa salissa

Naisten ja vammaisten ihmisten ääni ei kuulu politiikassa 

Sambiassa naisten poliittinen osallistuminen on heikkoa: vain 17 prosenttia kansanedustajista ja yhdeksän prosenttia kunnanvaltuutetuista on naisia. Sambia on ollut monipuoluedemokratia vuodesta 1991, mutta poliittista kenttää hallitsee yksi puolue kerrallaan. Monien puoluetoimijoiden ja äänestäjien negatiiviset asenteet sukupuolten tasa-arvoa kohtaan hankaloittavat naisten poliittista osallistumista, eikä käytössä oleva vaalijärjestelmäkään tue sitä. Puoluerakenteet ovat Sambiassa hyvin hierarkkisia. Vuoden 2016 yleisvaalien jälkeen valta- ja oppositiopuolueiden välit ovat kiristyneet ja erityisesti vaaliväkivalta täytevaalien yhteydessä on yleistä. Väkivallan uhka heikentää myös naisten poliittista osallistumista. Poliittinen tila jännittyneessä tilanteessa on kaventunut. 

Vuoden 2016 vaaleihin vaikutti perustuslain muutos, jonka mukaan kaikilla ehdokkailla tulee olla vähintään 12 vuotta koulutusta takana. Tämä heikensi erityisesti maaseudun naisten mahdollisuuksia pyrkiä kunnanvaltuustoihin ja parlamenttiin, ja osa ehdokkuudesta kiinnostuneista naisista joutui vetäytymään vaaleista. Ehdokkaita karsi myös keskusvaalilautakunnan määräämät ehdokasmaksut, jotka vaihtelivat 75 dollarista jopa 750 dollariin parlamenttiehdokkaiden kohdalla. Naisten poliittista osallistumista hidastavat myös patriarkaaliset asenteet ja ennakkoluulot, joskin ne ovat pikkuhiljaa muuttumassa. 

Sambiassa on WHO:n arvion mukaan noin 2 miljoonaa vammaista henkilöä. Sambia on ratifioinut YK:n sopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja edistänyt sen pohjalta maan lainsäädäntöä, jossa huomioidaan vammaisten ihmisten oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan, päätöksentekoon ja kulttuurielämään yhdenvertaisesti muiden kanssa (mm. perustuslaki ja Persons with Disabilities Act 2012). Myös Sambian kansallisessa vammaispolitiikassa (2014) tunnustetaan vammaisten ihmisten oikeus nauttia ihmisoikeuksistaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Edistyksellisestä vammaislainsäädännöstä ja vammaispolitiikasta huolimatta vammaiset ihmiset ovat usein näkymätön ja syrjitty ryhmä Sambiassa. Erityisesti heidän poliittisen osallistumisensa edellytykset ovat toteutuneet huonosti osittain myös siitä syystä, että puolueilla ei ole ollut riittävää tahtoa ja osaamista tukea vammaisten osallistumista ja osallisuuden parempaa toteutumista omassa toiminnassaan.

Työmme Sambiassa

Sambiassa Demo Finland on vahvistanut naisten roolia erityisesti paikallistason päätöksenteossa vuodesta 2013. Yhteistyössä kumppanijärjestömme Zambia National Women’s Lobbyn kanssa toteutettava hanke kouluttaa naispolitiikkoja ja tukee heidän verkostoitumistaan, ja sen tavoite on lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan politiikassa. Nykyinen hanke (2018–2021) toimii kolmessa piirikunnassa (Kaoma, Kapiri Mposhi ja Lusaka) sekä valtakunnallisella tasolla. 

Hankkeen avulla vahvistetaan kunnanvaltuutettujen osaamista ja johtamistaitoja. Koska puolueet ovat naisten poliittisen osallistumisen portinvartijoita, koulutetaan hankkeessa myös puolueita naisten osallistumisen merkityksestä demokratiassa ja tuetaan niitä muun muassa omien tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä. Myös puolueiden naisjärjestöjen osaamista vahvistetaan sekä paikallisella että kansallisella tasolla. 

Koulutus- ja vaikuttamistyön lisäksi Demo Finland tukee myös sambialaisten naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta nämä pystyvät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita politiikassa. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään niin paikallisella tasolla piirikunnissa kuin kansallisella tasolla pysyvissä dialogifoorumeissa, jotka kokoavat kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen. 

Demo Finland on aloittanut elokuussa 2020 yhteistyössä Zambia National Women’s Lobbyn ja Disability Rights Watchin kanssa myös hankkeen, jonka päätavoitteena on vahvistaa inklusiivista monipuoluejärjestelmää ja erityisesti vammaisten tasavertaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia politiikassa. Hankkeessa vahvistetaan puolueiden jäsenten ymmärrystä vammaisten ihmisten poliittisen osallistumisen merkityksestä ja haasteista sekä tuetaan puolueita muun muassa siinä, että vammaisnäkökulma olisi paremmin huomioitu niiden strategioissa ja politiikkalinjauksissa. Yksi hankkeen koulutusohjelmista pyrkii erityisesti vahvistamaan vammaisten henkilöiden osallistumista vuoden 2021 vaaleihin. Koulutus- ja vaikuttamistyön lisäksi hankkeessa tuetaan myös politiikasta kiinnostuneiden ja siinä jo aktiivisesti mukana olevien vammaisten ihmisten yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta nämä pystyvät yhdessä edistämään vammaisten ihmisten oikeuksia politiikassa. Hankkeessa tuetaan myös puolueiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista liittyen vammainklusiivisuuteen.  

Työmme tuloksia

  • Yhdeksässä puolueessa on valmisteilla tasa-arvosuunnitelmat. Niiden valmistumista ja toimeenpanoa seurataan hankkeessa. 
  • Merkittävä määrä naispoliitikkoja (sekä istuvia valtuutettuja että ehdokkaita ja ehdolle pyrkiviä) on vahvistanut taitojaan koulutusten ansiosta. Paikallistason koulutuksiin on osallistunut Sambiassa vuosittain satoja naispoliitikkoja. Kansallisella tasolla kaikki maan naiskunnanvaltuutetut ovat osallistuneet Demo Finlandin ja ZNWL:n koulutukseen vuosittain. Ennen vaaleja on koulutettu myös kampanjapäälliköitä. 
  • Puolueiden naisjärjestöt ovat perustaneet kansallisen tason dialogifoorumin sekä paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja kolmessa piirikunnassa. Tämä on ollut tärkeää monipuolueyhteistyön vahvistumiselle: neutraali tila dialogille on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentänyt ennakkoluuloja muiden puolueiden edustajia kohtaan.  
  • Dialogifoorumit ovat toimineet hyvässä yhteistyössä poliittisen tilanteen kiristymisestä huolimatta, mikä on merkittävä tulos hallituksen ja opposition väliset jännitteet huomioiden. 
  • Dialogifoorumit ovat luoneet ilmapiirin, jossa naispoliitikot voivat jakaa ideoita siitä, miten tukea naisten poliittista osallistumista ja tasa-arvoasioita yli puoluerajojen. Dialogifoorumit ovat tehneet esimerkiksi yhteisiä kannanottoja ja järjestäneet itsenäisesti erilaisia aktiviteetteja niin valtakunnallisella kuin kuntatasolla.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.