Hyppää sisältöön

Tunisia

Tunisialaisia nuoria poliitikkoja istumassa pöydän ympärillä

Askelia kohti vakaampaa demokratiaa 

Tunisia on edennyt kevään 2011 jasmiinivallankumouksen jälkeen kohti demokratiaa, vaikka poliittinen tilanne on edelleenkin joiltain osin epävakaa. Monipuoluedemokratia on maassa uutta, ja vaikka puolueilla ja poliitikoilla on aiempaa enemmän tietoja demokratian periaatteista sekä monipuolueyhteistyön merkityksestä, on sen käytännön toteutus vielä ollut hankalaa mm. pirstoutuneen puoluekentän vuoksi. Erityisesti uudistusten hitaus, maan sisäinen alueellinen eriarvoisuus, korruptio, nuorisotyöttömyys ja heikko taloustilanne ovat ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet kansalaisissa tyytymättömyyttä. Tämä näkyi myös syksyn 2019 vaaleissa, joissa parlamentin kokoonpano uusiutui monelta osin ja presidentiksi valittiin puoluejärjestelmän ulkopuolelta noussut Kais Saied. Uusi koalitiohallitus saatiin koottua vasta toisen yrityksen jälkeen helmikuussa 2020, ja syyskuussa 2020 toimintansa aloitti teknokraattihallitus edellisen pääministerin erottua.  

Tunisian monipuoluejärjestelmän syntymisen jälkeen on perustettu useita uusia puolueita. Monien puolueiden rakenteet ja toimintamallit ovat kuitenkin edelleen heikkoja. Poliitikkojen koulutukselle on tarvetta, jotta he pystyisivät aidosti edistämään strategista suunnittelua ja politiikkavalmistelua puolueissaan. Puolueiden välinen yhteistyö on oppositio- ja valtapuolueiden välillä ollut mahdollista, mutta dialogi on edelleen haurasta ja altis poliittisen ilmapiirin kiristymiselle. Tunisiassa naisten poliittinen osallistuminen on lukumäärällisesti suurempaa kuin muualla arabimaissa. Naisten osuus parlamentissa putosi lokakuun 2019 vaaleissa yli 31 prosentista vajaaseen 25 prosenttiin, mutta kunnallisella tasolla naisten osuus on jopa 47 %. 

Työmme Tunisiassa

Vuonna 2012 Demo Finland perusti yhdessä tunisialaisen ajatushautomon Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)  ja hollantilaisen kumppanijärjestönsä Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) kanssa Tunisian politiikkakoulun, jonka tavoitteena on monipuoluejärjestelmän vahvistuminen parantuneen puolueiden välisen yhteistyön ja toisaalta puolueiden osaamisen kasvamisen myötä. 

Tunisian politiikkakoulu (TSoP) kokoaa yhteen nuoren sukupolven poliitikkoja maan parlamenttipuolueista ja tarjoaa heille niin tietoa kuin käytännön välineitäkin politiikassa toimimiseen. Politiikkakouluun osallistuminen lisää näiden nuorten poliitikkojen valmiuksia ja kykyä ymmärtää paremmin politiikkaa ja monipuoluejärjestelmää sekä taitoa toimia yhdessä yli puoluerajojen. Alumnien osaamista ja yhteistyötä vahvistetaan jatkokoulutuksella. Sukupuolten tasa-arvon vahvistuminen on ohjelmassa läpileikkaavana tavoitteena, ja siksi osallistujille on sukupuolikiintiöt ja koulutusten sisällössä arvioidaan teemoja eri sukupuolten näkökulmasta.  

Politiikkakoulun puitteissa järjestetään vuosittain useita monipuoluepohjaisia keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ministerien kanssa sekä avoimia keskustelutilaisuuksia puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa korostaen rauhanomaista dialogia ja rakentavaa poliittista keskustelua.  

Politiikkakoulu on laajentanut koulutustarjontaansa parlamentaarikoille ja viimeisimpänä on myös parlamentaarikkojen avustajille. Tämä on tärkeää, jotta parlamenttiin valitut edustajat voisivat aiempaa paremmin hyödyntää tietoa päätöksenteon tukena.  

Politiikkakoulussa toimijoiden osaamisen vahvistamisen lisäksi pyritään siihen, että puolueet tekisivät ohjelmallisempaa työtä ja strategista suunnittelua. Näin kansalaisilla olisi tietoa siitä, miten puolueet suhteessa eri sektoreihin asemoituvat ja millaista politiikkaa ne edistävät. Ohjelma tukee puolueiden strategiavalmistelutyötä ja jo valmistuneiden puoluestrategioiden toimeenpanoa. Politiikkakoulun innovaatio on puoluetoimijoita ja kansalaisia vuoropuheluun yhdistävä Nouabook-sivusto, jonka kautta äänestäjät voivat pitää yhteyttä edustajiinsa ja keskustella poliittisista kysymyksistä. 

Vuonna 2016 Tunisian politiikkakoulu perusti puoluerajat ylittävän korkean tason dialogifoorumin poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Foorumissa kokoontuvat kaikki puolueet, joilla on parlamentissa yli kolme paikkaa. Foorumilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä se on Tunisiassa ainoa laatuaan. Vuonna 2019 merkittävä osoitus monipuoluefoorumin yhteistyökyvystä oli syksyn 2019 vaaleihin liittynyt yhteinen julkilausuma vaalikampanjoinnin eettisyydestä ja yhteistyöhengestä.  

Tunisian politiikkakoulu on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa maan poliittisella kentällä. Joka toinen vuosi kunkin vuoden politiikkakoulusta parhain arvonsanoin valmistuneet nuoret poliitikot tekevät opintomatkan Suomeen tutustuakseen Demo Finlandin välityksellä suomalaiseen puoluekenttään ja monipuolueyhteistyön perinteisiin. 

Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt rahoittavat Tunisian politiikkakoulua Demo Finlandin ja NIMD:n kautta. 

Työmme tuloksia

  • Demo Finlandin tuella perustettu Tunisian politiikkakoulu (TSoP) on kouluttanut vuodesta 2012 lähtien yli 400 nuorta poliitikkoa monipuoluedemokratian perusteista. Osallistujia erilaisissa politiikkakoulun aktiviteeteissa on vuositasolla useita satoja.  
  • 54 politiikkakoulun toiminnassa mukana ollutta poliitikkoa valittiin parlamenttiin vuoden 2019 vaaleissa, näistä 14 on naisia. Vuoden 2018 kunnallisvaaleissa 61 politiikkakoulun alumnia (29 miestä ja 32 naista) oli ehdolla ja heistä 11 naista tuli valituiksi. 
  • Alumnit ovat korostaneet politiikkakoulun merkitystä itselleen. Erityisesti mahdollisuus tutustua muiden puolueiden edustajiin ja puoluerajat ylittävä yhteistyö ovat olleet heille tärkeitä.
  • Politiikkakoulun alumneja on valittu puolueissaan merkittäviin tehtäviin. Lisäksi alumnit ovat itse kouluttaneet kollegojaan omien puolueidensa sisällä ja tavoittaneet näin entistä laajemman kohderyhmän. 
  • 13 puoluetta on laatinut politiikkakoulun tuella puoluestrategiat, ja niiden toteutumista seurataan. 
  • Tunisian politiikkakoulu ja puolueiden korkean tason dialogifoorumi ovat lisänneet sekä luottamusta ja yhteistyötä toimijoiden välille että saaneet aikaan politiikka-aloitteita. Vuonna 2019 13 puoluetta allekirjoitti yhdessä aloitteen eettisestä vaalikampanjoinnista.  
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.