Hoppa till innehåll

Tunisien

Unga människor vid bordet

Steg bort från demokrati 

Tunisien är det enda arabiska landet som blev en demokrati efter upproren 2011. Men i juli 2021 avskedade president Kais Saied premiärministern och stängde av parlamentet och tog över åklagarens uppgifter. Landet har glidit mot auktoritärism när presidenten koncentrerar makten på sig själv och undergräver rättsväsendets och valmyndigheternas oberoende. I mars 2022 upplöste presidenten parlamentet för gott. Det nya parlamentsvalet är planerat att hållas i strid med konstitutionen först i december 2022, men i juli 2022 hölls en folkomröstning om den nya konstitutionen som utarbetats av presidenten.

Under den politiska krisen har polariseringen mellan islamiska och modernistiska partier ökat ytterligare. Flerpartidemokrati är nytt i landet, och trots att partierna och politikerna har mer kunskap om demokratins principer samt betydelsen av flerpartisamarbete än tidigare, har det praktiska genomförandet ännu varit besvärligt, särskilt under den nuvarande politiska krisen . Speciellt långsamheten i moderniseringar, den geografiska ojämlikheten inom landet, korruptionen, ungdomsarbetslösheten och den svaga ekonomiska situationen är problem, som orsakat missnöje bland medborgare. Dessa ledde till valet av president Kais Saied utanför partifältet i 2019.

Efter att Tunisiens flerpartisystem uppstått har det grundats flera nya partier. Många partiers strukturer och verksamhetsmodeller är dock ännu svaga. Den politiska krisen 2021 har också orsakat rörelser inom de mer etablerade partierna i takt med att kritiken mot deras ledarskap har ökat. Det finns ett ännu större behov av utbildning av politiker, så att de ska verkligen kunna främja strategisk planering och förberedande av politik inom sina partier. Samarbete mellan partier har varit möjligt, men dialogen är ännu skör och känslig för stramare politisk atmosfär. I Tunisien har kvinnornas politiska delaktighet varit antalsmässigt högre än i andra arabländer.

Vårt arbete i Tunisien

År 2012 grundade Demo Finland tillsammans med den tunisiska tankesmedjan Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)  och sin holländska partnerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) Tunisiens politikskola, vars mål är att stärka flerpartisystemet genom förbättrat samarbete mellan partierna och å andra sidan ökad kunskap inom partierna. Från 2021 och framåt har programmet också stärkt ungas deltagande i beslutsfattandet genom att ytterligare utöka samarbetet med civilsamhället och unga utanför partierna.

Tunisiens politikskola (TSoP) samlar politiker från landets parlamentpartier och medborgarorganisationer och erbjuder dem såväl information som praktiska verktyg för att verka inom politiken. Deltagande i politikskolan ökar dessa unga politikers beredskap och förmåga att bättre förstå politik och flerpartisystemet samt förmåga att agera tillsammans över partigränserna. Stärkande av jämlikhet mellan könen finns i programmet som tvärgående mål, och därför har man könskvot för deltagarna och i utbildningarnas innehåll bedöms teman utifrån olika könsperspektiv. 

Det finns redan ungefär 500 politiker som gått i politikskolan, och dessa alumners kunnande och samarbete över partigränserna förstärks med fortbildning. Inom ramarna för politikskolan arrangeras det således årligen många flerpartibaserade diskussionsevenemang, möten med minstrar samt öppna diskussionsmöten med partierna, medborgarsamhällets och andra samhälleliga aktörer, med betoning på fredlig dialog och konstruktiv politisk diskussion.

År 2016 grundande Tunisiens politikskola ett dialogforum på hög nivå för att stärka den politiska dialogen. På forumet samlas alla partier som har över tre säten i parlamentet. Forumet har en betydande roll i den samhälleliga diskussionen, eftersom den är den enda i sitt slag i Tunisien. År 2019 var det gemensamma uttalandet om valkampanjarbetets etiska aspekt och samarbetsanda i samband med valen hösten 2019 ett betydelsefullt bevis över flerpartiforumets samarbetsförmåga. Men efter 2021 års kris har verksamheten visat sig vara utmanande.

År 2021 etablerade CEMI ett nytt dialoginitiativ som samlar aktiva ungdomar som arbetar i partier och icke-statliga organisationer så att deras röster kan höras i denna nya politiskt utmanande situation. Dessutom erbjuder ungdomsrådet som bildades 2021 inflytande och delaktighetsmöjligheter för unga som inte tillhör partier eller frivilligorganisationer. På den nygrundade multimediakanalen Freesh delar unga influencers idéer om demokratiskt deltagande från unga till unga, och den har redan hittat tusentals unga följare.

Programmet har också tidigare stött partier i deras strategiska arbete och utbildat parlamentariker och deras assistenter.

Tunisiens politikskola har snabbt stadgat sin plats på Tunisiens politiska fält. Vartannat år gör de unga unga politiker som uppnått bästa vitsord i vardera års politikskola göra den studieresa till Finland för att med hjälp av Demo Finland bekanta sig med det finländska partifältet och traditionerna inom flerpartisamarbete. 

Finlands och Hollands utrikesministerier finansierar Tunisiens politikskola genom Demo Finland och NIMD, och för närvarande är det en del av det större konsortiet “Power of Dialogue”.

Resultat av vårt arbete

  • Tunisiens politikskola (TSoP) som grundats med Demo Finlands stöd, har sedan år 2012 utbildat över 500 unga politiker om grunderna inom flerpartidemokrati. På årsnivå har man haft flera hundra deltagare i politikskolans olika aktiviteter.  
  • 54 unga politiker som varit med i politikskolans verksamhet valdes in i parlamentet i valen år 2019, av dessa var 14 kvinnor. I kommunalvalen år 2018 ställde 61 alumner från politikskolan upp som kandidater (29 män och 32 kvinnor) och av dem blev 11 kvinnor valda. 
  • Alumnerna har betonat politikskolans betydelse för dem. Särskilt har möjligheten att bekanta sig med andra partiers representanter och samarbetet över partigränserna varit viktigt för dem.
  • Politikskolans alumner har valts till betydande uppgifter inom sina partier. Därtill har alumnerna själva utbildat sina kollegor inom partierna och på så sätt nått en ännu bredare målgrupp.
  • Tunisiens politikskola och dialogforumet på hög nivå har skapat respekterade och viktiga platser för politiker att mötas över partigränserna. Dessa platser har ökat både förtroendet och samarbetet mellan aktörer och skapat politikerinitiativ. År 2019 skrev 13 partier tillsammans under ett initiativ om etiskt kampanjarbete.
Dela på sociala medier: