Hoppa till innehåll

Tunisien

Unga människor vid bordet

Steg mot en mer stabil demokrati 

Tunisien har efter jasminrevolutionen våren 2011 framskridit mot demokrati, trots att den politiska situationen ännu är delvis instabil. Flerpartidemokrati är nytt i landet, och trots att partierna och politikerna har mer kunskap om demokratins principer samt betydelsen av flerpartisamarbete än tidigare, har det praktiska genomförandet ännu varit besvärligt bl.a. på grund av det splittrade partifältet. Speciellt långsamheten i moderniseringar, den geografiska ojämlikheten inom landet, korruptionen, ungdomsarbetslösheten och den svaga ekonomiska situationen är problem, som orsakat missnöje bland medborgare. Detta syntes även i valen år 2019, då parlamentets sammansättning omformades till stora delar och till president valdes Kais Saied som kom utifrån partisystemet. Den nya koalitionsregeringen kunde tillsättas först efter ett andra försök i februari 2020.    

Efter att Tunisiens flerpartisystem uppstått har det grundats flera nya partier. Många partiers strukturer och verksamhetsmodeller är dock ännu svaga. Det finns ett behov av utbildning av politiker, så att de ska verkligen kunna främja strategisk planering och förberedande av politik inom sina partier. Ett partiöverskridande samarbete mellan oppositions- och makthavande partierna har varit möjligt, men dialogen är ännu skör och känslig för stramare politisk atmosfär. I Tunisien har kvinnornas politiska delaktighet varit antalsmässigt högre än i andra arabländer. Kvinnornas andel i parlamentet föll i valen i oktober 2019 från över 31 procent till knappt 25 procent, men på kommunal nivå är kvinnornas andel till och med 47 %. 

Vårt arbete i Tunisien

År 2012 grundade Demo Finland tillsammans med den tunisiska tankesmedjan Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)  och sin holländska partnerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) Tunisiens politikskola, vars mål är att stärka flerpartisystemet genom förbättrat samarbete mellan partierna och å andra sidan ökad kunskap inom partierna.  

Tunisiens politikskola (TSoP) samlar politiker från landets parlamentpartier och erbjuder dem såväl information som praktiska verktyg för att verka inom politiken. Deltagande i politikskolan ökar dessa unga politikers beredskap och förmåga att bättre förstå politik och flerpartisystemet samt förmåga att agera tillsammans över partigränserna. Stärkande av jämlikhet mellan könen finns i programmet som tvärgående mål, och därför har man könskvot för deltagarna och i utbildningarnas innehåll bedöms teman utifrån olika könsperspektiv. 

Det finns redan över 400 politiker som gått i politikskolan, och dessa alumners kunnande och samarbete över partigränserna förstärks med fortbildning. Inom ramarna för politikskolan arrangeras det således årligen många flerpartibaserade diskussionsevenemang, möten med minstrar samt öppna diskussionsmöten med partierna, medborgarsamhällets och andra samhälleliga aktörer, med betoning på fredlig dialog och konstruktiv politisk diskussion.  

Politikskolan har utvidgat sitt utbildningsutbud även till parlamentariker, och som senaste har man även börjat utbilda parlamentarikernas assistenter. Detta är viktigt så att representanterna som valts till parlamentet ska bättre kunna utnyttja information som stöd för beslutsfattning. 

I politikskolan strävar man utöver att stärka aktörernas kunnande till att partierna skulle utföra ett mer programlett arbete och strategisk planering. På så sätt kan medborgarna få information om hur partierna positionerar sig i förhållande till olika sektorer och hurdan politik de för framåt. I programmet som Demo har del i stöder man partiernas arbete med förberedande av strategi och genomförande av redan tidigare upplagda partistrategier samt ger stöd åt politiker i upprättandet av politikpapper. Politikskolans innovation är webbplatsen Nouabook som sammanför partiaktörer och medborgare till en dialog och genom vilken röstare kan hålla kontakt med sina representanter och diskutera politiska frågor. 

År 2016 grundande Tunisiens politikskola ett dialogforum på hög nivå för att stärka den politiska dialogen. På forumet samlas alla partier som har över tre säten i parlamentet. Forumet har en betydande roll i den samhälleliga diskussionen, eftersom den är den enda i sitt slag i Tunisien. År 2019 var det gemensamma uttalandet om valkampanjarbetets etiska aspekt och samarbetsanda i samband med valen hösten 2019 ett betydelsefullt bevis över flerpartiforumets samarbetsförmåga.   

Tunisiens politikskola har snabbt stadgat sin plats på Tunisiens politiska fält. Vartannat år gör de unga unga politiker som uppnått bästa vitsord i vardera års politikskola göra den studieresa till Finland för att med hjälp av Demo Finland bekanta sig med det finländska partifältet och traditionerna inom flerpartisamarbete. 

Finlands och Hollands utrikesministerier finansierar Tunisiens politikskola genom Demo Finland och NIMD. 

Resultat av vårt arbete

  • Tunisiens politikskola (TSoP) som grundats med Demo Finlands stöd, har sedan år 2012 utbildat över 400 unga politiker om grunderna inom flerpartidemokrati. På årsnivå har man haft flera hundra deltagare i politikskolans olika aktiviteter.  
  • 54 unga politiker som varit med i politikskolans verksamhet valdes in i parlamentet i valen år 2019, av dessa var 14 kvinnor. I kommunalvalen år 2018 ställde 61 alumner från politikskolan upp som kandidater (29 män och 32 kvinnor) och av dem blev 11 kvinnor valda. 
  • Alumnerna har betonat politikskolans betydelse för dem. Särskilt har möjligheten att bekanta sig med andra partiers representanter och samarbetet över partigränserna varit viktigt för dem. Politikskolan har ökat de unga politikernas umgänge även med medborgare: 70% av alumnerna samarbetar med representanter för medborgarsamhället åtminstone en gång i månaden.
  • Politikskolans alumner har valts till betydande uppgifter inom sina partier. Därtill har alumnerna själva utbildat sina kollegor inom partierna och på så sätt nått en ännu bredare målgrupp. 
  • 13 partier har med politikskolans stöd ställt upp partistrategier och man följer upp genomförandet av dessa. 
  • Parlamentakademin som startades år 2018 utbildade under sitt första år 53 ledamöter, och år 2019 inleddes utbildning av nya parlamentarikers assistenter. 
  • Tunisiens politikskola och dialogforumet på hög nivå har skapat respekterade och viktiga platser för politiker att mötas över partigränserna. Dessa platser har ökat både förtroendet och samarbetet mellan aktörer och skapat politikerinitiativ. År 2019 skrev 13 partier tillsammans under ett initiativ om etiskt kampanjarbete.
Dela på sociala medier: