Hoppa till innehåll

Myanmar

Människor i utbildning som har färgglada anteckningar i sina händer

Mot demokrati efter militärvälde 

Det etniskt mycket splittrade Myanmar har stegvis återgått till civilt välde efter år 2011, då den arméjunta som haft makten i cirka femtio år började avvecklas. Landet har öppnat sig till den yttre världen i snabbt takt, och den ekonomiska tillväxten har varit snabb under de senaste åren. Den för demokratin viktigaste milstolpen hittills uppnåddes i november 2015, då man ordnade de första relativt fria allmänna valen i landet. Valet 2020 var också i stort sett rent, enligt inhemska och internationella valobservatörer, även om valet avbröts av säkerhetsskäl i flera valkretsar. Vinnaren av båda valen med överlägsen seger var National League for Democracy (NLD), som tjänade i oppositionen före 2015. Grundlagen garanterar dock fortsättningsvis en fjärdedel av parlamentsätena åt Myanmars armé, så moderniseringar i samband med flerpartidemokrati är inte alla enkla att genomföra. Militären har fortfarande utövat mycket makt i landet och tog makten i februari 2021 med hänvisning till valfusk.

Trots den fredsprocess som pågått i lång tid pågår det ännu i flera av Myanmars delstäter öppna konflikter mellan landets många etniska grupper och armén. En del av de etniska grupperna har slutit fredsavtal med armén. I Myanmar finns det över 90 politiska partier, varav största delen är olika etniska gruppers småpartier. Utveckling av öppen, ansvarstagande och delaktiggörande demokrati är viktigt i Myanmars strävan mot ett fredligt, stabilt, pluralistiskt och jämlikt samhälle.

På grund av militärkupen den 1 februari 2021 har Demo Finland för tillfället stoppat sin verksamhet i Myanmar och utvärderar möjligheterna att arbeta i landet tillsammans med andra internationella aktörer. Samtidigt följer Demo Finland de senaste förordningar och politiker som fastställts av Europeiska unionen och Finlands utrikesministeriet.

Vårt arbete i Myanmar 

Demo Finland och dess holländska partnerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) grundade tillsammans år 2014 Myanmars politikskola (MySoP – Myanmar School of Politics) för att stödja landets demokratisering genom att stärka samarbetet mellan partierna. Målet är att stödja flerpartisystemet så att då programmet slutat har partierna förtroende och institutionaliserat samarbete, partiaktörerna representerar bättre medborgarnas syn och att även kvinnor och unga är bättre representerade inom partierna. 

Den största delen av Myanmars partier är små och till sina resurser synnerligen svaga. Partiernas planering av politiskt arbete och programarbete samt diskussion med medborgarna kräver stöd, så att medborgarna kan lita på det arbete dessa för demokratin centrala aktörer utför. Politikskolan fokuserar således på att stärka de politiska partiernas kunnande och främjande av diskussion mellan partierna på delstatlig och regional nivå, sammanlagt på sex delstaters områden. På delstatsnivå behövs ökande av demokratikunnande, då förvaltningen med demokratiseringens utveckling sprids ut. 

På politikskolans kurser studerar man till exempel politisk teori, jämlikhetsfrågor och goda tillvägagångssätt som politiker samtidigt som man bekantar sig med internationella exempel på partiarbete och demokratiseringsprocesser. Kurserna är i varje delstat cirka tre veckor långa utbildningsprogram som är öppna för alla partier inom delstaten, och där samarbete över partigränserna sker i praktiken. Deltagarna delar med sig av vad de lärt sig i sina partier efter kursen, vilket ökar politikskolans inverkan särskilt beträffande partiernas strategiska planering och utvecklingen av programarbete. Målet är att hälften av deltagarna är kvinnor.  

Myanmars politkskola har haft verksamhet i fem östra delstater (Kayin, Kayah, Mon, Shan och Tanintharyi) samt på Yangons område. Det finns redan över 280 alumner från politikskolan, från över 40 olika partier, och det arrangeras fortbildningar för alumnerna, så att de kan fördjupa sitt kunnande samt stärka och fortsätta samarbetet över partigränserna. 

Myanmars politikskola strävar utöver utbildningarna även efter att i praktiken stärka det demokratiska politikarbetet och dialogen med flerpartigrund. Det första bestående flerpartiforumet grundades i Shans delstat för 12 partier år 2018. Detta forum har redan producerat gemensamma lagförslag. Upprättande av gemensamma initiativ utgående från en dialog är ett betydande framsteg i ett land, där flerpartisamarbete ännu är nytt och det ännu finns öppna konflikter mellan många aktörer.  

Finlands och Hollands utrikesministerier finansierar Myanmars politikskola genom Demo Finland och NIMD. 

I augusti 2018 började Demo Finland och NIMD som samarbetspartners även i Myanmars största demokratistödsprogram STEP Democracy som finansieras av Europeiska Unionen och koordineras i Myanmar av International IDEA. I EU-programmet har man stött till exempel Myanmars valkommission i anordnandet av valen år 2020 samt medborgasaktörer och politiska partier i stärkande av deras kunnande, och särskilt i delaktiggörande av kvinnor, unga, utsatta grupper och minoriteter. I Demo Finlands och NIMD:s programdel fokuserar man särskilt på partiernas att stärka partiernas kunnande inom programarbete och inklusion på regional och delstatsnivå. Demo Finland stödjer särskilt lärande och utbildning i samband som siktar på att stärka kvinnliga politikers kunnande och delaktighet samt utför påverkningsarbete i partierna för att utveckla jämlikhetsarbetet. 

Resultat av vårt arbete

  • Myanmars politikskola är landets första breda utbildningsprogram som överskrider partigränserna på delstats- och regionnivå. 
  • I politikskolan har man redan utbildat över 300 politiker från över 40 partier om demokratiprocesser, politiska principer, flerpartidialog, jämlikhetsarbete och tillvägagångssätt som politiker.
  • Mer än 200 politiker utbildade av MySoP nominerades i valet 2020 och 41 valdes till den position de ansökte om, främst i delstatsparlamenten.
  • En tredjedel av dessa kandidater som utbildats av MySoP, liksom de valda representanterna, var kvinnor, långt över det nationella genomsnittet.
  • En tredjedel av politikskolans alumner meddelar sig nu ha samarbete med andra partier minst en gång i månaden. 
  • Delstaten Shans flerpartidialogforum har redan i detta skede lyckats skapa en trygg plats för samarbete mellan partierna och partierna har även producerat gemensamma lagförslag.
  • I det EU-stödda programmet STEP Democracy har man producerat ett brett utbildningsmaterial för stärkande av kvinnliga politikers kapacitet samt en instruktion för jämlikhet åt partierna.
  • Ett nätverk av kvinnliga politiker from 26 partier har lanserats i delstaten Shan för att främja jämställdhet inom partier och i deras politik.
  • Mer än 70 % av de partier som deltar i programmet har vidtagit åtgärder för att främja jämställdhet inom partierna.
Dela på sociala medier: