Hoppa till innehåll

Finland

människor som lyssnar på en paneldiskussion

Demo Finland är ett gemensamt förbund för alla regeringspartier i Finland, vars särskilda position möjliggör ett samarbete som överskrider partigränserna för att stödja demokrati. Även i Finland är Demo Finlands mål att främja inkluderande flerpartidemokrati. Verksamheten i Finland fokuserar särskilt på att stärka partiernas expertis i frågor som rör internationellt demokratistöd. Demo Finland stöder också dialog mellan partierna.

Vårt arbete i Finland 

Demo Finland är Finlands ledande expert inom demokratistöd och internationella demokratifrågor, och det erbjuder finska partiaktörer möjlighet att utnyttja sin egen sakkunnighet samt i praktiken få erfarenheter av demokratistöd.

I Finland har Demo Finland ett nära samarbete med riksdagen och dess utskott, partikontor och de politiska ungdoms- och kvinnoförbunden. Demo Finland organiserar seminarier och utbildningar inom demokratiteman, och producerar expertpublikationer. Partiaktörer har möjlighet att delta i Demo Finlands verksamhet i Finland bland annat genom att delta i dessa evenemang och genom att delta i besök av internationella delegationer. Demo Finland organiserar även evenemang tillsammans med andra intressenter och deltar i sina medlemspartiers partimöten.

Demo Finlands verksamhet i hemlandet omfattar även Demokrati-akademier som arrangeras regelbundet, och där målgruppen är särskilt partiernas ungdoms- och studentorganisationer eller partiernas kvinnoförbund. Demokrati-akademin samlar aktörer från olika partier samman för att gå i dialog med varandra och fördjupa sitt kunnande inom demokrati och aktuella utrikespolitiska teman.

År 2020 inrättade Demo Finland en dialoggrupp för ett antal finländska parlamentsledamöter som har fått utbildning i dialog- och fredsmedlingsförmåga. Avsikten är att utrikesministeriet eller finska ambassader utomlands vid behov kan använda utbildade parlamentsledamöter för att stödja politisk dialog i olika sammanhang.

Påverkningsarbete  

Påverkningsarbete för demokratistöd och uppbyggande av samarbetsnätverk är också en av Demo Finlands viktigaste uppgifter. Inom Europa deltar Demo Finland aktivt i påvrkningsarbetet och produktionen av publikationer inom takorganisationen European Partnership for Democracy (EPD) samt globalt exempelvis i Global Partnership for Multiparty Democracys (GPMD) verksamhet som styrelsemedlem. I Finland är Demo Finland medlem i kommissionen för hållbar utveckling, deltar den bl.a. i verksamheten inom nätverk som övervakar planeringen och genomförandet av de nationella verksamhetsplanerna enligt FN:s resolutioner 1325 samt 2250, kommenterar den vid begäran bl.a. uttalanden av ministerier, partier och andra intressenter samt producerar uttalanden i samband med demokratistöd.

Dela på sociala medier: