Hoppa till innehåll

Finland

människor som lyssnar på en paneldiskussion

Demo Finland är ett gemensamt förbund för alla regeringspartier i Finland, vars särskilda position möjliggör ett samarbete som överskrider partigränserna för att stödja demokrati. Även i Finland är Demo Finlands mål att främja inkluderande flerpartidemokrati. Verksamheten i Finland fokuserar särskilt på att stärka partiernas expertis i frågor som rör internationellt demokratistöd. Demo Finland stöder också dialog mellan partierna.

Vårt arbete i Finland 

Demo Finland är Finlands ledande expert inom demokratistöd och internationella demokratifrågor, och det erbjuder finska partiaktörer möjlighet att utnyttja sin egen sakkunnighet samt i praktiken få erfarenheter av demokratistöd.

I Finland har Demo Finland ett nära samarbete med riksdagen och dess utskott, partikontor och de politiska ungdoms- och kvinnoförbunden. Demo Finland organiserar seminarier och utbildningar inom demokratiteman, och producerar expertpublikationer. Partiaktörer har möjlighet att delta i Demo Finlands verksamhet i Finland bland annat genom att delta i dessa evenemang och genom att delta i besök av internationella delegationer. Demo Finland organiserar även evenemang tillsammans med andra intressenter och deltar i sina medlemspartiers partimöten.

Demo Finlands verksamhet i hemlandet omfattar även Demokrati-akademier som arrangeras regelbundet, och där målgruppen är särskilt partiernas ungdoms- och studentorganisationer eller partiernas kvinnoförbund. Demokrati-akademin samlar aktörer från olika partier samman för att gå i dialog med varandra och fördjupa sitt kunnande inom demokrati och aktuella utrikespolitiska teman.

Påverkningsarbete  

Påverkningsarbete för demokratistöd och uppbyggande av samarbetsnätverk är också en av Demo Finlands viktigaste uppgifter. Inom Europa deltar Demo Finland aktivt i påvrkningsarbetet och produktionen av publikationer inom takorganisationen European Partnership for Democracy (EPD) samt globalt exempelvis i Global Partnership for Multiparty Democracys (GPMD) verksamhet som styrelsemedlem. I Finland är Demo Finland medlem i Utvecklingspolitiska kommissionen och kommissionen för hållbar utveckling, deltar den bl.a. i verksamheten inom nätverk som övervakar planeringen och genomförandet av de nationella verksamhetsplanerna enligt FN:s resolutioner 1325 samt 2250, kommenterar den vid begäran bl.a. uttalanden av ministerier, partier och andra intressenter samt producerar uttalanden i samband med demokratistöd.

Dela på sociala medier: