Hoppa till innehåll

Finland

människor som lyssnar på en paneldiskussion

Expert inom demokratistöd och internationella demokratifrågor i Finland

I Finland är Demo Finlands mål att öka partiernas förståelse för och engagemang för demokratistöd och att stärka dialogen mellan partier och partiernas inkludering. Demo Finland erbjuder sin expertis till finska partier och ministerier så att deras engagemang för demokratistöd också avspeglas i praktisk politik.

Demo Finland är Finlands ledande expert inom demokratistöd och internationella demokratifrågor. Kontaktinformation för intervju- och talarförfrågningar finns här.

Vårt arbete i Finland 

Demo Finland har ett nära samarbete med riksdagen och dess utskott, partikanslier och de politiska ungdoms- och kvinnoförbunden. Demo Finland organiserar seminarier och utbildningar inom demokratiteman, och producerar expertpublikationer.

Demo Finlands verksamhet i hemlandet omfattar även utbildningsprogram som arrangeras regelbundet, och där målgruppen är särskilt partiernas ungdoms- och studentorganisationer eller partiernas kvinnoförbund. Utbildningsprogrammen samlar aktörer från olika partier samman för att gå i dialog med varandra och fördjupa sitt kunnande inom demokrati och aktuella utrikespolitiska teman. Deltagarna av ungdoms demokratiakademin kan gå med i alumninätverket som träffas cirka två gånger om året för att höra aktuella introduktioner till demokratiutveckling och för att prata med andra alumner.

År 2022 startade Demo Finland tillsammans med riksdagspartier arbetet för att främja politiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning. Demo Finland samordnar en arbetsgrupp som bildas av partiernas representanter, vars mål är att överväga och främja delaktighet för personer med funktionsnedsättning i finska partier, för att lära av kamrater från partier i Demo Finlands programländer samt att övervaka och kartlägga jämställdhetens och tillgänglighetens framsteg i partiverksamhet i Finland.

År 2020 inrättade Demo Finland en freds- och dialoggrupp bestående av riksdagsledamöter för att stärka riksdagsledamöternas dialogfärdigheter, så att de kan ta till sig sin expertis och erfarenhet av flerpartisamarbete till användning av till exempel Finlands partnerländer i utmanande politiska situationer. Gruppen har fått utbildning i dialogförmedling och fredsförmedling.

Påverkningsarbete  

Målet med Demo Finlands påverkningsarbete är att stärka stödet för demokratin i partiprogram och i nationell och internationell politik.

Inom Europa deltar Demo Finland aktivt i påverkningsarbetet och produktionen av publikationer inom takorganisationen European Partnership for Democracy (EPD) samt globalt exempelvis i Global Partnership for Multiparty Democracys (GPMD) verksamhet som styrelsemedlem och i Global Democracy Coalitions verksamhet. I Finland är Demo Finland medlem i kommissionen för hållbar utveckling, är aktivt engagerad i den Utvecklingspolitiska kommissionens verksamhet, deltar den bl.a. i verksamheten inom nätverk som övervakar planeringen och genomförandet av de nationella verksamhetsplanerna enligt FN:s resolutioner 1325 samt 2250, kommenterar den vid begäran bl.a. uttalanden av ministerier, partier och andra intressenter samt producerar uttalanden i samband med demokratistöd. Dessutom håller Demo Finland aktivt kontakt med sina medlemspartier och stärker deras kompetens inom demokratistöd.

Resultat av vårt arbete

  • Deltagarna i ungdoms demokratiakademin har skaffat sig kunskaper och färdigheter som de kan använda när de arbetar i politiken.
  • Förmågan och beredskapen hos kvinnliga politiker som deltagit i utbildningarna att delta i debatten om utrikes- och säkerhetspolitiken har stärkts.
  • Partiernas arbetsgrupp för att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning har startat sin verksamhet.
  • Kampanjen från Demo Finland, Beväringsförbundet och partiernas ungdomsorganisationer för att förbättra de värnpliktigas röstmöjligheter nådde sitt mål, när ändring av vallagen gjorde det möjligt att inrätta en vallokal i garnisoner.
Dela på sociala medier: