Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Cookies

Webbplatsen använder endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Statistik

Webbplatsen har statistik. Statistik använder inte cookies, och uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part, och en enskild besökare kan inte identifieras eftersom all IP-adressinformation är anonymiserad. Webbplatsstatistik samlar in allmän statistik om webbplatsanvändning och är avgörande för webbplatsutveckling.

YouTube-videor och annat innehåll utanför webbplatsen

Allt externt innehåll, såsom YouTube-videor, är integrerat i vår webbplats så att användaren separat måste godkänna nedladdning av innehåll från en tredjepartstjänst. Om du klickar på knappen “Ladda ner externt innehåll”, dvs. du accepterar nedladdning av externt innehåll, till exempel kommer din IP-adress att överföras till en tredjepartstjänst.

Dataskyddsbeskrivning

ALLMÄNT OM DETTA DOKUMENT

I detta dokument presenteras registerbeskrivningarna för de olika register som Partiernas internationella demokratisamarbete Demo rf för. Dessa register är: 

  1. Demos intressentregister: ämnat för Demos samarbetspartners och tidigare samt nuvarande aktörer som vill upprätthålla kontakt med Demo. Införande i intressentregistret sker på egen begäran.
  2. Demos register för kontaktuppgifter: ämnat för prenumeranter av Demos nyhetsbrev. Personer som beställt nyhetsbrevet läggs in i registret för leverans av nyhetsbrevet.
  3. Demos register för evenemangsanmälningar: ämnat för anmälningar till Demos evenemang. Personer som anmäler sig till evenemang läggs in i registret för utförande av praktiska arrangemang i samband med evenemanget. 

Det är fråga om tre skilda register som behandlas fullständigt separat. Till varje register läggs en person in endast med dennes samtycke. Noggrannare information om registrens innehåll, uppgiftshantering och lagringstid finns i nedanstående registerbeskrivningar. 

All kontakt, begäran om information och frågor om registren kan skickas på adressen info@demofinland.org 

REGISTERBESKRIVNING: DEMOS INTRESSENTREGISTER  

1. Registeransvarig 

Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf
Hermanstads strandväg 8, 00580 HELSINGFORS 

2. Kontaktuppgifter för registerärenden 

info(at)demofinland.org 

3. Registrets namn 

Demos intressentregister. 

4. Registrets syfte 

Demos intressentregister är ett kontaktuppgiftsregister, som används för information, kommunikation, utveckling av verksamheten och hantering av relationer med privatpersoner. Intressentregistret är ämnat för Demos samarbetspartners och tidigare samt nuvarande aktörer. 

5. Registrets uppgifter  

Demo rf lagrar endast uppgifter som är relevanta för föreningens verksamhet och ändamålet för behandlingen av uppgifterna, och för vilka föreningen har rättslig grund. Registret innehåller uppgifter om den registrerade enligt följande gruppering: namn, e-postadress, telefonnummer, organisation samt deltagande i Demos verksamhet (evenemang, arbetsgrupper och övriga verksamhetsorgan). 

6. Registrets källor 

Uppgifter samlas i registret från kanaler som används för kontakt mellan Demo och den registrerade, till exempel telefonsamtal textmeddelande (sms), e-postmeddelande samt prenumerationer av nyhetsbrev i elektronisk eller pappersform. Insamling och uppdatering av personliga uppgifter sker enligt förordningar. 

7. Principer för lagring och skydd för registeruppgifter

Registret är skyddat mot utomstående användning och användningen av uppgifter övervakas. Alla personuppgifter förvaras på servrar som är adekvat skyddade med brandmurar och lösenord. Föreningens webbplats och andra tjänster är SLL-skyddade.  

Personuppgifter förvaras i registret tills den registrerade utgår från listan. Därtill skickas det med tre års mellanrum förfrågan till registrets medlemmar om de ännu vill fortsätta sitt medlemskap på intressentlistan. Uppgifterna raderas från registret senast 3 månader efter utgång från listan eller obesvarad förfrågan. 

8. Överlåtande och överförande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

För lagring av uppgifter används utomstående tjänster, såsom Office, vars servrar kan fysiskt vara belägna utanför EU- eller EES- området. Andra uppgifter överlåts inte. Föreningen kan även utkontraktera behandlingen av personuppgifter till utomstående företag, som även kan vara belägna i länder utanför Europeiska Unionens och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, såsom i Förenade Staterna. Dessa företag kan behandla personuppgifter för att erbjuda exempelvis infrastruktur- och IT-tjänster, eller andra tjänster. I dessa fall sköts tillräckligt dataskydd och registerhantering genom EU-U.S – Privacy Shield -arrangemang, eller via avtal genom att använda standardklausuler som EU-kommissionen godkänt.  

9. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som man lagrat i registret om den registrerade, och att få kopia av dem, ändra eller radera uppgifter om sig själv, förutsatt att dataskyddsförordningarna inte kräver att de sparas, begära begränsningar för behandling av sina uppgifter samt delvis eller helt förbjuda kontakt inom marknadsförings- eller undersökningssyfte.   

Ifall behandlingen av uppgifter baserats på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att annullera sitt samtycke till insamling och behandling av uppgifter. Annullering av samtycke påverkar inte lagring och behandling av uppgifter som samlats in före annullering av samtycke.  

För att utöva sin rätt till insyn ska den registrerade skriftligt kontakta den person som för registeransvariges del ansvarar för register- och dataskyddsärenden, i detta fall Demo rf:s ekonomi- och administrationskoordinator (info@demofinland.org).  

Ifall man vägrar att rätta uppgifter eller nekar insyn till egna uppgifter, ges den registrerade ett skriftligt intyg över vägran, och den registrerade har rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för lösning, adressen är: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors. Dataombudsmannen kan beordra registeransvarig att rätta uppgifter.   

REGISTERBESKRIVNING: DEMOS REGISTER FÖR KONTAKTUPPGIFTER 

1. Registeransvarig 

Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf,
Hermanstads strandväg 8, 00580 HELSINGFORS 

2. Kontaktuppgifter för registerärenden 

info(at)demofinland.org 

3. Registrets namn 

Demos register för kontaktuppgifter. 

4. Registrets syfte 

Demos register för kontaktuppgifter är ett register som används för utskickning av Demos nyhetsbrev eller motsvarande informationsmaterial eller material i samband med Demos verksamhet eller utveckling. 

5. Registrets uppgifter 

Demo rf lagrar endast uppgifter som behövs för ändamålet och vars hantering det finns rättslig grund till. Registret innehåller uppgifter om den registrerade enligt följande gruppering: namn och e-postadress. 

6. Registrets källor 

Uppgifter samlas i registret från kanaler som används för kontakt mellan Demo och den registrerade, till exempel telefonsamtal textmeddelande (sms), e-postmeddelande samt prenumerationer av nyhetsbrev i elektronisk eller pappersform. Insamling och uppdatering av personliga uppgifter sker enligt förordningar.  

7. Principer för lagring och skydd för registeruppgifter 

Registret är skyddat mot utomstående användning och användningen av uppgifter övervakas. Alla personuppgifter förvaras på servrar som är adekvat skyddade med brandmurar och lösenord. Föreningens webbplats och andra tjänster är SLL-skyddade.  

Personuppgifter förvaras i registret tills den registrerade utgår från listan. De registrerade erbjuds i samband med nyhetsbrevet möjlighet att annullera nyhetsbrevet och på så sätt utgå från listan. Uppgifterna raderas från registret så snart som möjligt, dock senast 3 månader efter utgång. 

8. Överlåtande och överförande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

För lagring av uppgifter används utomstående tjänster, såsom Office, vars servrar kan fysiskt vara belägna utanför EU- eller EES- området. Andra uppgifter överlåts inte. Föreningen kan även utkontraktera behandlingen av personuppgifter till utomstående företag, som även kan vara belägna i länder utanför Europeiska Unionens och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, såsom i Förenade Staterna. Dessa företag kan behandla personuppgifter för att erbjuda exempelvis infrastruktur- och IT-tjänster, eller andra tjänster. I dessa fall sköts tillräckligt dataskydd och registerhantering genom EU-U.S – Privacy Shield -arrangemang, eller via avtal genom att använda standardklausuler som EU-kommissionen godkänt. 

9. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som man lagrat i registret om den registrerade, och att få kopia av dem, ändra eller radera uppgifter om sig själv, förutsatt att dataskyddsförordningarna inte kräver att de sparas, begära begränsningar för behandling av sina uppgifter samt delvis eller helt förbjuda kontakt inom marknadsförings- eller undersökningssyfte.   

Ifall behandlingen av uppgifter baserats på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att annullera sitt samtycke till insamling och behandling av uppgifter. Annullering av samtycke påverkar inte lagring och behandling av uppgifter som samlats in före annullering av samtycke.  

För att utöva sin rätt till insyn ska den registrerade skriftligt kontakta den person som för registeransvariges del ansvarar för register- och dataskyddsärenden, i detta fall Demo rf:s ekonomi- och administrationskoordinator (info@demofinland.org).  

Ifall man vägrar att rätta uppgifter eller nekar insyn till egna uppgifter, ges den registrerade ett skriftligt intyg över vägran, och den registrerade har rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för lösning, adressen är: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors. Dataombudsmannen kan beordra registeransvarig att rätta uppgifter.   

REGISTERBESKRIVNING: DEMOS REGISTER FÖR EVENEMANGSANMÄLNINGAR    

1. Registeransvarig 

Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf,
Hermanstads strandväg 8, 00580 HELSINGFORS 

2. Kontaktuppgifter för registerärenden 

info(at)demofinland.org 

3. Registrets namn 

Demos register för evenemangsanmälningar. 

4. Registrets syfte 

Demos register för anmälningar till evenemang är ett register, som samlas in av deltagare i evenamang som Demo arrangerar för utförande av praktiska arrangemang. Registret används exempelvis för fakturering samt för genomförande av logi-, rese- och matarrangemang vid Demos evenemang. Uppgifterna kan även användas för andra ändamål i samband med arrangerande av evenemanget. 

5. Registrets uppgifter 

Demo rf lagrar endast uppgifter som är relevanta för föreningens verksamhet och ändamålet för behandlingen av uppgifterna, och för vilka föreningen har rättslig grund. Registret innehåller uppgifter om den registrerade enligt följande gruppering: namn, e-postadress, telefonnummer, adress, organisation och ställning inom den, födelsetid, eventuella dieter och motsvarande önskemål, tidigare deltagande i Demos verksamhet och evenemang. 

Därtill kan man vid evenemang och resor utomlands samt vid motsvarande evenemang, även samla in följande uppgifter om deltagarna: nationalitet, personbeteckning och födelsetid, passuppgifter, visumuppgifter, övriga uppgifter i samband med resande, passfoton samt kopior av resedokument. 

6. Registrets källor

Uppgifter samlas i registret från kanaler som används för kontakt mellan Demo och den registrerade, till exempel telefonsamtal textmeddelande (sms), e-postmeddelande samt  anmälningsformulär i elektronisk eller pappersform. Insamling och uppdatering av personliga uppgifter sker enligt förordningar. 

7. Principer för lagring och skydd för registeruppgifter

Registret är skyddat mot utomstående användning och användningen av uppgifter övervakas. Alla personuppgifter förvaras på servrar som är adekvat skyddade med brandmurar och lösenord. Föreningens webbplats och andra tjänster är SLL-skyddade. Eventuella fysiska kopior (till exempel av resedokument) förvaras i låsta och bevakade utrymmen. 

Personuppgifter lagras i 3 månader efter evenemanget. Personuppgifter kan vid behov lagras i längre tid än detta, ifall uppgifterna behövs exempelvis för fakturering för evenemanget eller annat motsvarande ändamål. 

Alla personer som avlägsnas från registret erbjuds möjlighet att överföra sina uppgifter till Demos register för intressenter för framtida kontakter. I dessa fall raderas dock i samband med överförandet alla sådana uppgifter som inte behöver lagras i registret för intressenter.  

8. Överlåtande och överförande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

För lagring av uppgifter används utomstående tjänster, såsom Office, vars servrar kan fysiskt vara belägna utanför EU- eller EES- området. Andra uppgifter överlåts inte. Föreningen kan även utkontraktera behandlingen av personuppgifter till utomstående företag, som även kan vara belägna i länder utanför Europeiska Unionens och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, såsom i Förenade Staterna. Dessa företag kan behandla personuppgifter för att erbjuda exempelvis infrastruktur- och IT-tjänster, eller andra tjänster. I dessa fall sköts tillräckligt dataskydd och registerhantering genom EU-U.S – Privacy Shield -arrangemang, eller via avtal genom att använda standardklausuler som EU-kommissionen godkänt. 

9. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som man lagrat i registret om den registrerade, och att få kopia av dem, ändra eller radera uppgifter om sig själv, förutsatt att dataskyddsförordningarna inte kräver att de sparas, begära begränsningar för behandling av sina uppgifter samt delvis eller helt förbjuda kontakt inom marknadsförings- eller undersökningssyfte.   

Ifall behandlingen av uppgifter baserats på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att annullera sitt samtycke till insamling och behandling av uppgifter. Annullering av samtycke påverkar inte lagring och behandling av uppgifter som samlats in före annullering av samtycke.  

För att utöva sin rätt till insyn ska den registrerade skriftligt kontakta den person som för registeransvariges del ansvarar för register- och dataskyddsärenden, i detta fall Demo rf:s ekonomi- och administrationskoordinator (info@demofinland.org).  

Ifall man vägrar att rätta uppgifter eller nekar insyn till egna uppgifter, ges den registrerade ett skriftligt intyg över vägran, och den registrerade har rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för lösning, adressen är: Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors. Dataombudsmannen kan beordra registeransvarig att rätta uppgifter.   

Beskrivningen uppdaterad den 12.01.2022

Dela på sociala medier: