Hoppa till innehåll

Bild: william87 / Canva.com

Demo Finlands rekommendationer för regeringsprogrammet 2023–2027

Finland försvarar demokratin internationellt

Demo Finlands vision är en värld där alla människor har möjlighet att delta som jämlikar i det demokratiska beslutsfattandet i sina egna samhällen. Politiska partier spelar en nyckelroll i den representativa demokratin. Demokrati kan inte förverkligas utan dialog mellan partierna och ansvarstagande, kompetens och engagemang för demokratiska principer hos partier och parlament. Det internationella demokratistödet syftar till att göra partierna mer representativa och att starkare betona medborgarnas behov vid beslutsfattandet. Dessutom lyfter demokratiarbetet fram Finlands kompetens och framgångsrika erfarenheter av flerpartidemokrati, samarbete och dialog.

Demokrati och stöd till demokratisk utveckling är utgångspunkten för Finlands utrikespolitik

Studier visar att medborgarnas livskvalitet är bättre i demokratier än i diktaturer. Demokratiska stater är bättre rustade att stå emot kriser som ekonomisk nedgång och pandemier. Ett fungerande flerpartisystem främjar förverkligandet av fred, utveckling, jämlikhet och mänskliga rättigheter. I en flerpartidemokrati fördelas utvecklingsvinster jämnare än i andra styrelseskick och politiska konflikter kan hanteras med fredliga medel. Finland bör stödja partier och parlament i nya och framväxande demokratier på flerpartibasis.

Internationellt demokratistöd är nu viktigare än förut, eftersom demokratin och rättsstaten hotas såväl inom och mellan stater som internationellt. Vi bör stödja demokratiutvecklingen i nya och framväxande demokratier som en del av Finlands utrikes- och utvecklingspolitik. Demo Finlands arbete stödjer Finlands utrikespolitik och har bevisligen stärkt relationerna mellan Finland och andra länder. Demokratistödet tillför mervärde till Finlands utrikespolitik.

Finland stödjer partier och parlament internationellt på flerpartibasis genom att stärka underrepresenterade gruppers politiska deltagande i beslutsfattandet

I en stark demokrati kan även grupper som är underrepresenterade i politiken, såsom unga, kvinnor och personer med funktionsnedsättning, delta i demokratiska processer genom partierna. Det är därför viktigt att främja och stödja jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och deltagande i partier. Finlands styrka är samarbete och dialog över partigränserna samt stöd till kvinnors och ungas politiska deltagande i partier och parlament. Därifrån kan vi dela med oss av kunskap och god praxis.

Flerpartidialog och samarbete över partigränserna är ett centralt element för att stärka social stabilitet, tillväxt och fred i framväxande och nya demokratier. Detta bör stödjas. Demo Finlands verksamhet stärker likvärdiga möjligheter till delaktighet, samarbete över partigränserna, en mångfasetterad politisk debatt och politikernas förmåga att påverka samhällsutvecklingen på ett fredligt sätt.

Finland måste mer högljutt försvara demokratin i utrikes- och säkerhetspolitiken, eftersom demokrati främjar fred

Rysslands attack mot Ukraina har understrukit hur viktigt det är att vårda demokratin och rättsstaten – och hur farlig den motsatta utvecklingen kan vara. Auktoritära stater utgör en säkerhetsrisk eftersom de saknar maktbalanserande mekanismer, vilket möjliggör ett oförutsägbart agerande av makthavarna. För närvarande lever cirka 70 procent av världens befolkning i auktoritära stater.

Demokrati och rättsstatsprincipen skyddar oss alla: krig mellan demokratiska stater är mycket sällsynta. Fria och öppna val, fria medier, en stark opposition, ett pluralistiskt civilsamhälle, oberoende domstolar, respekt för mänskliga rättigheter och en stark rättsstat är viktiga komponenter i en fungerande demokrati. Stöd till demokrati förebygger konflikter och bygger fred. I en flerpartidemokrati kan konflikter hanteras fredligt som en del av det politiska samtalet och beslutsfattandet, och att stödja dialogen mellan partier hjälper politikerna att hitta gemensamma lösningar på problem.

Anslagen till demokratistöd ska höjas för att möta det ökade behovet att försvara demokratin

Internationellt har demokratins och rättsstatens tillstånd försvagats i flera länder. Demokratin behöver anhängare och Finland måste satsa på det arbetet. Anslagen till det finländska demokratistödet måste öka för att möta det försämrade demokratiläget och det växande behovet av att försvara demokratin. Det egna momentet för finansiering av demokrati- och rättsstatsstöd måste behållas.

Basfinansieringen till Demo Finland måste höjas. Demo Finland har kanaliserat det finländska demokratistödet i 17 år, och dess ställning som utförare av Finlands demokratiarbete måste säkras och finansieras. Som en gemensam organisation för alla riksdagspartier är Demo Finland en unik aktör både i Finland och globalt, som stödjer flerpartidemokrati i nya och framväxande demokratier samt samarbete och dialog mellan partier i Finland.

Den kommande regeringen i Finland kan tvingas göra svåra val vad gäller budgeten, men det är viktigt att komma ihåg hur betydelsefullt och kostnadseffektivt Demo Finlands demokratiarbete är. Endast tillräcklig och stabil finansiering möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt demokratiarbete. En tradition av flerpartisamarbete och en lång historia av kvinnors deltagande i politiken ger Finland en stark position som tillhandahållare av demokratistöd.

Dela på sociala medier: