SAMBIA: NAISTEN ROOLIN VAHVISTUSTA POLITIIKASSA

Taustaa: naisten ääni ei kuulu politiikassa

Sambiassa naisten poliittinen osallistuminen on heikkoa: vain 18 prosenttia kansanedustajista ja yhdeksän prosenttia kunnanvaltuutetuista on naisia. Sambia on ollut monipuoluedemokratia vuodesta 1991, mutta poliittista kenttää hallitsee yksi puolue kerrallaan. Monien puoluetoimijoiden ja äänestäjienkin asenteet sukupuolten tasa-arvoa kohtaan hankaloittavat naisten poliittista osallistumista eikä käytössä oleva vaalijärjestelmäkään sitä tue. Puoluerakenteet ovat Sambiassa hyvin hierarkkisia. Vuoden 2016 yleisvaalien jälkeen valta- ja oppositiopuolueiden välit ovat kiristyneet ja erityisesti vaaliväkivalta täytevaalien yhteydessä on yleistä. Väkivallan uhka heikentää myös naisten poliittista osallistumista.


Työmme Sambiassa:

Sambiassa Demo on vahvistanut naisten roolia erityisesti paikallistason päätöksenteossa vuodesta 2013. Yhteistyössä kumppanijärjestömme Zambia National Women’s Lobbyn kanssa toteutettava hanke kouluttaa naispolitiikkoja ja tukee heidän verkostoitumistaan, sen tavoite on lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan politiikassa. Nykyinen hanke (2018-2021) toimii kolmessa piirikunnassa (Kaoma, Kapiri Mposhi ja Lusaka) ja valtakunnallisella tasolla.

Hankkeen avulla vahvistetaan kunnanvaltuutettujen osaamista ja johtamistaitoja. Koska puolueet ovat naisten poliittisen osallistumisen portinvartijoita, koulutetaan hankkeessa myös puolueita naisten osallistumisen merkityksestä demokratiassa ja tuetaan niitä muun muassa omien tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä. Myös puolueiden naisjärjestöjen osaamista vahvistetaan sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Koulutus- ja vaikuttamistyön lisäksi Demo tukee myös sambialaisten naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta nämä pystyvät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita politiikassa. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään niin paikallisella tasolla piirikunnissa kuin kansallisella tasolla pysyvissä dialogifoorumeissa, jotka kokoavat kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen.

Työmme tuloksia:

  • Yhdeksän puoluetta on valmistellut tasa-arvosuunnitelmat. Niiden valmistumista ja toimeenpanoa seurataan hankkeessa.
  • Merkittävä määrä naispoliitikkoja (sekä istuvia valtuutettuja että ehdokkaita ja ehdolle pyrkiviä) on vahvistanut taitojaan koulutusten ansiosta. Paikallistason koulutuksiin on osallistunut Sambiassa vuosittain satoja naispoliitikkoja. Kansallisella tasolla kaikki maan naiskunnanvaltuutetut ovat osallistuneet Demon ja ZNWL:n koulutukseen vuosittain. Ennen vaaleja on koulutettu myös kampanjapäälliköitä.
  • Puolueiden naisjärjestöt ovat perustaneet kansallisen tason dialogifoorumin sekä paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja kolmessa piirikunnassa. Tämä on ollut tärkeää monipuolueyhteistyön vahvistumiselle: neutraali tila dialogille on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentänyt ennakkoluuloja muiden puolueiden edustajia kohtaan.
  • Yhteistyöfoorumit ovat luoneet ilmapiirin, jossa naispoliitikot voivat jakaa ideoita siitä, miten tukea naisten poliittista osallistumista ja tasa-arvoasioita yli puoluerajojen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana valtakunnallisen tason dialogifoorumi kiristyneestä poliittisesta tilanteesta huolimatta teki esimerkiksi yhteiskannanotot, joissa he tuomitsivat vaaliväkivallan ja naisin kohdistuvan väkivallan.