Demo i Tanzania

Demo stöder i Tanzania mångvärdig och representativ demokrati genom att förstärka könens jämlikhet inom politikens alla nivåer. Projektet fokuserar på kvinnoorganisationernas partigränsöverskridande samarbete och på att öka på kvinnors vetande och kompetens.

I Tanzania har partiernas kvinnoorganisationer med Demos stöd grundat det historiska samarbetsforumet Tanzania Women Cross-Party Platform (TWCP) där det finns representation från alla sex parlamentspartiers kvinnoorganisationer.  Forumet främjar kvinnors politiska påverkningsmöjligheter genom att arrangera gemensamma kampanjer, utbildningar och seminarier. Däröver förstärker forumet samarbetet och dialogen mellan partier. Genom det partigränsöverskridande samarbetet har de kvinnliga politikerna bättre möjlighet att göra sig hörda än via endast sina egna partiorganisationer.

Forumet har även lokal verksamhet vilkets syfte är att öppna dörrar för kvinnors politiska deltagande på gräsrotsnivå samt att sporra mera unga kvinnor med i politisk verksamhet. Den lokala verksamhetens tyngdpunkt ligger på att genom utbildning och genom kapacitetsutveckling aktivera kvinnoaktörer att delta i kommunalt beslutsfattande. Dessutom arrangerar Demo och TWCP internationellt erfarenhetsutbyte både mellan finska och tanzaniska kvinnopolitiker samt genom att stöda söder–söder samarbete.

Kvinnoorganisationernas samarbetsforum TWCP har lyckat befästa sin ställning på det politiska fältet i Tanzania och konceptet har väckt intresse även i övriga länder i Afrika. På nationell nivå har forumet aktivt medverkat i förnyelseprocessen av Tanzanias grundlag, målet har varit att öka på jämlikheten mellan könen i landets demokratiska institutioner.