I Finland har Demo som målsättning att öka på finländska partiaktivas vetskap om utvecklings- och demokratifrågor samt främja positiv politiskt kultur gällande utvecklingssamarbete. Demo erbjuder de finländska partiaktiva möjligheter att få praktisk erfarenhet av demokratistöd och att dra nytta av sin egen expertis.

Demo anordnar i Finland demokrati- och utvecklingsanknutna seminarier samt utbildningar. Partiaktiva har möjlighet att delta i Demos verksamhet i Finland genom att delta i dessa evenemang och vara med på besök av utländska delegationer. Största delen av Demos verksamhet i Finland är öppen för alla. Demo gör i anknytning till evenemang samarbete även med andra aktörer, såsom medborgarorganisationer. Demo har traditionellt varit med på festivalen Världen i byn, som Kepa anordnar, med ett eget demokratitält.  Där presenterar sig förutom Demo även alla dess medlemspartier.