Demo i Zambia

I Zambia förstärker Demo kvinnornas roll i beslutsfattandet på lokalnivå. Projektet, som verkställs i samarbete med den lokala organisationen Zambia National Women’s Lobby, siktar speciellt på kommunalvalet 2016, där syftet är att öka på de kvinnliga kommunalfullmäktigas antal. Av de nuvarande kommunalfullmäktiga i Zambia är endast 6,1 procent kvinnor.

Projektet är verksamt i fem distrikt (Choma, Kabwe, Kapirimposhi, Lusaka och Mpika) och verksamheten är riktad både till nuvarande kommunalfullmäktige såväl som till kvinnor som har intresse att påverka politiskt. Projektet ökar på de kvinnliga ledamöternas påverkningsmöjligheter i politiken genom att förstärka deras kompetens och ledarskapsegenskaper, samtidigt stöder man de kvinnors kapacitetsutveckling som är intresserade att ställa upp i valet 2016. Kvinnors ställning förstärks både inom partierna såväl som i de lokala samfunden genom att informera om jämlikhet mellan könen samt om vikten av kvinnors politiska deltagande.

Därtill stöder Demo intensifieringen av kvinnopolitikers partigränsöverskridande samarbete för att kvinnopolitikerna tillsammans ska kunna mera effektivt driva fram i politiken de angelägenheter som de upplever som viktiga. Partigränsöverskridande samarbete görs både på lokal nivå i distrikten, där projektet verkställs, som också på nationell nivå i projektets styrgrupp, som sammanför alla partiers kvinnoorganisationers representanter.