Hyppää sisältöön

Mentorointiyhteistyö Suomen ja Sambian välillä edistää tasa-arvoa politiikassa

Suomi tunnetaan vakaana demokratiana, jossa erityisesti naisten poliittisella osallistumisella on pitkä historia. Suomalaisten puolueiden käytännöt esimerkiksi puolueiden välisestä yhteistyöstä ja tasa-arvon edistämisestä kiinnostavatkin laajasti Demo Finlandin ohjelmamaissa. Kansainvälinen kokemustenvaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen on ollut keskeinen osa Demo Finlandin työtä alusta saakka, ja suomalaiset poliitikot ovat sen kautta päässeet hyödyntämään asiantuntemustaan demokratian edistämiseksi.

Sambiassa Demo Finland on yhdessä Zambia National Women’s Lobbyn (ZNWL) kanssa tukenut naisten poliittista osallistumista erityisesti paikallistasolla vuodesta 2013 alkaen. Sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla on vahvistettu naispuolisten kunnanvaltuutettujen sekä politiikasta kiinnostuneiden naisten osaamista, tuettu puolueita tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä, koulutettu puolueiden naisjärjestöjä sekä fasilitoitu naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Naiset ovat Sambian politiikassa selvästi aliedustettuja, sillä parlamentissa naisten osuus on tällä hetkellä 17 prosenttia ja kunnanvaltuustoissa vain 9 prosenttia. Naisten vähäiseen määrään vaikuttaa vaalijärjestelmä, mutta myös patriarkaaliset asenteet ja taloudelliset syyt. Korkeat ehdokasmaksut ja kampanjointikulut ovat esteenä monien naisten poliittiselle uralle.

Dialogifoorumit tarjoavat tilan naisten puoluerajat ylittävälle yhteistyölle

Demo Finland ja ZNWL tukevat paikallisen sekä kansallisen tason dialogifoorumeita. Kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen kokoavat dialogifoorumit ovat vahvistaneet naisten ääntä, kun he ovat pystyneet yhdessä nostamaan tärkeiksi kokemiaan asioita esiin. Esimerkiksi vuonna 2016 naisjärjestöt tekivät yhteiskannanoton, jossa ne tuomitsivat vaaliväkivallan. Tällä hetkellä valmisteilla on seksuaalista häirintää koskeva kannanotto.

Suomessa puolueiden naisjärjestöjen yhteinen kattojärjestö on Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. Se on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen poliittisen kentän naisjärjestöt ja poliittisesti sitoutumattomia järjestöjä yhteisten päämäärien edistämiseksi. Koska Sambiassa vastaavantyyppinen yhteistyö oli uutta ja tavoitteena oli yhteistyön vakiinnuttaminen, kansallisen dialogifoorumin, National Women in Politics Platformin (NWIP) johtokunta oli kiinnostunut kuulemaan tarkemmin NYTKISin toiminnasta. Etäyhteyksien välityksellä pidettävien mentorointitapaamisten suunnittelu alkoi jo vuonna 2018 – kauan ennen kuin koronapandemia pakotti Demo Finlandinkin kumppanit ottamaan online-työkalut käyttöön.

Ensimmäisessä, vuonna 2019 pidetyssä mentorointitapaamisessa aiheena oli NYTKISin toimintamalli käytännössä. NYTKISin sihteeristö esitteli järjestön sääntöjä ja toimintatapoja, ja yhteys luotiin NYTKISin ja NWIP:n välille. Seuraavien tapaamisten sovittiin keskittyvän NWIP:n toiminnalle keskeisiin teemoihin, joiden osalta mentoreina toimivat NYTKISin jäsenjärjestöjen edustajat eri puolueista.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja koronarajoitukset yhteisiä haasteita

Toinen mentorointitapaaminen siirtyi koronapandemian vuoksi, kun kokoontumisrajoitukset estivät NWIP:n johtokunnan kokoontumisen Lusakassa Suomen suurlähetystön tiloihin etätapaamista varten, kuten oli tarkoitus. Suomen suurlähetystö Sambiassa on ollut aktiivisesti mukana tukemassa yhteistyötä. Lopulta tapaaminen järjestyi kokonaan etäyhteyksin, kun etäkokoussovellusten käyttö oli jo tullut osallistujille tutuksi. Tapaamisessa käsiteltiin naisiin politiikassa kohdistuvaa häirintää ja puolueiden käytäntöjä sen kitkemiseksi. Aihe on erittäin ajankohtainen Sambiassa, mutta myös Suomessa, missä monissa puolueissa on otettu käyttöön eettiset toimintaohjeet häirintätilanteiden ehkäisemiseksi erityisesti puolueiden naisjärjestöjen aloitteesta. Ohjeistuksien lisäksi suomalaisten puolueiden edustajat nostivat esiin hyvinä käytäntöinä myös häirinnän kohteeksi joutuneille naispoliitikoille tarjottavan tuen, kuten oppaat verkkohäirintää kohdanneille sekä yhteyshenkilöt puolueissa.

Demo Finlandin tärkein voimavara on suomalaisten puolueiden ja niiden aktiivitoimijoiden osaaminen ja kokemus.

Tuorein tapaaminen järjestettiin helmikuussa 2021, ja aiheena oli koronan tuomat haasteet puolueiden ja niiden naisjärjestöjen toimintaan erityisesti jäsenten ja äänestäjien tavoittamisen näkökulmasta. Sekä Sambiassa että Suomessa on tänä vuonna vaalit, joten koronarajoitusten vaikutukset kampanjointiin ovat pinnalla kummassakin maassa. Tapaamisessa vaihdettiin kokemuksia rajoitusten vaikutuksista puolin ja toisin ja keskusteltiin hyvistä käytännöistä, joita puolueilla ja niiden naisjärjestöillä on ollut äänestäjien ja jäsenten tavoittamiseen. Sambiassa on esimerkiksi järjestetty joitain pieniä kokoontumisia sekä kierretty ovelta ovelle huolehtien kasvomaskien käytöstä. Lisäksi naispoliitikot ovat pyrkineet lisäämään yhteisöissä tietoa koronan leviämistä ehkäisevien toimien merkityksestä.

Suomessa puolueiden naisjärjestöt ovat siirtäneet kokoukset ja tapahtumat verkkoon, ja digiloikan myötä jäsenille on tarjottu tukea ja apua uusien työkalujen käyttöön. Jäseniä on myös tavoiteltu puhelimitse. Haasteina toiminnan ja kampanjoinnin painottumisessa verkkoon on toisaalta se, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tai taitoja käyttää teknologiaa ja toisaalta myös verkossa tapahtuvan vihapuheen ja häirinnän yleistyminen. Erityisesti naiset ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat kokevat häirintää verkossa, ja NYTKIS onkin tarttunut ongelmaan #vaalitilmanvihaa-kampanjallaan. Kampanjan tavoitteita ja toimintaa esiteltiin mentorointitapaamisessa esimerkkinä puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä vaalien alla.

Vertaistukea ja kokemustenvaihtoa arvostetaan

Poliittinen konteksti on hyvin erilainen Sambiassa ja Suomessa, mutta se ei ole ollut ongelma mentoroinnille. NWIP:n johtokunnan puheenjohtaja Saboi Imboelan mukaan erot eivät ole haitanneet keskusteluja: “Suomalaiset kokemukset ovat hyvin relevantteja meille, ja ne osoittavat, että tiettyjä asioita voidaan saada tehtyä. Ne myös osoittavat naisten poliittisen osallistumisen hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia”, Imboela kuvaa. NYTKISin järjestökoordinaattori Katariina Hyvärinen on huomannut, että erilaisista konteksteista huolimatta monet haasteet ovat yhteisiä sekä sambialaisille että suomalaisille naispoliitikoille. ”Etenkin vihapuheen ja häirinnän kokemukset ovat olleet yleisiä, mutta niin on ollut myös halu edistää naisten asemaa politiikan kentällä ja kehittää yhteistyötä yli puoluerajojen”, Hyvärinen kertoo.

Myös kahdessa mentorointitapaamisessa mukana ollut Demarinaisten toiminnanjohtaja Roosa Pöyhönen kokee, että samanlaisia haasteita erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vihapuheeseen liittyen on. ”Mentoroinnissa olemme voineet vaihtaa ajatuksia keinoista taistella näitä ongelmia vastaan ja saaneet vertaistukea.” Tasa-arvoa edistetään yhdessä niin osallistujien kotimaissa kuin globaalistikin.

Tapaamisten tuloksena on ollut uusia keinoja sekä väkivaltaan ja häirintään puuttumiseen että kampanjointiin pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa, ja sambialaispoliitikot aikovat hyödyntää niitä.

Myös ZNWL:n toiminnanjohtaja Juliet Kaira Chibutan mukaan naispoliitikkojen kokemukset ovat monilta osin samankaltaisia. Hän kertoo sambialaispoliitikkojen yllättyneen siitä, että myös Suomessa naiset ovat kohdanneet häirintää ja väkivaltaa poliittisella urallaan. Yhteistä keskusteltavaa onkin riittänyt sekä tavoista torjua häirintää että kampanjoida koronarajoitusten aikana. ”Sambialaiset osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä tapaamisiin, erityisesti naisiin politiikassa kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevään tapaamiseen. Suomalaisten osallistujien jakama tieto oli palautteen mukaan heille hyvin hyödyllistä, ja he oppivat tapoja puuttua naisten kohtaamaan väkivaltaan puolueissa ja niiden ulkopuolella”, Chibuta kertoo.

Vaikka Suomessa puolueiden naisjärjestöt saavat rahoitusta valtiolta, on etenkin uusilla ehdokkailla monesti haasteita kampanjabudjetin kerryttämisessä. Myös tämä oli uutta tietoa sambialaispoliitikoille, ja Chibuta kertoo osallistujien saaneen uusia ideoita kampanjarahoituksen kerryttämiseen. Tapaamisten tuloksena on ollut uusia keinoja sekä väkivaltaan ja häirintään puuttumiseen että kampanjointiin pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa, ja sambialaispoliitikot aikovat hyödyntää niitä. ”Olemme oppineet, miten tärkeää on mukauttaa kampanjastrategioitamme ja käyttää kaikkia mahdollisia työkaluja, kuten sosiaalista mediaa, kampanjointiin”, kertoo Saboi Imboela.

Mentorointitapaamisissa on Roosa Pöyhösen mukaan ollut kannustava ja solidaarinen ilmapiiri, ja kuulumisten vaihto on ollut antoisaa. Suomalaiset ovat voineet antaa konkreettisia esimerkkejä muun muassa siitä, millaisia keinoja on tukea vihapuheen kohteeksi joutuneita ja miten naispoliitikkojen puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan edistää yhteisiä asioita. Toisaalta tapaamiset ovat olleet hyödyllisiä puolin ja toisin: ”Olen keskusteluista huomannut, miten tärkeää on poliittinen tahtotila tasa-arvon edistämiseksi. Moni sambialainen naispoliitikko toi ilmi esimerkiksi sen, miten hankalaa on toimia varsinkin ensikertalaisena vaaleissa. Myös rahoituksella on tässä merkitystä. Pysyvien rakenteiden ja tuen merkitys on tasa-arvon edistämisen kannalta todella tärkeää. On myös hyvä muistutus meille tänne Suomeen, miten hauras demokratia voi olla ja miten tärkeää yhteisistä pelisäännöistä on pitää kiinni”, Pöyhönen kuvaa.

Katariina Hyvärinen kertoo, että palaute mentorointiyhteistyöhön osallistuneilta NYTKISin jäseniltä on ollut positiivista, ja tapaamiset on koettu mielenkiintoisiksi. Vaikka NYTKIS on hyvin verkostoitunut kansainvälisesti esimerkiksi kattojärjestössään European Women’s Lobbyssa ja pohjoismaisella tasolla Nordic Feminist Networkissa, ei sillä ole aiemmin ollut samantyyppistä mentorointitoimintaa kuin NWIP:n kanssa.

Politiikan hyvien käytäntöjen jakaminen edistää demokratiaa

Suomalaisten puolueiden välinen yhteistyö yhteisten tavoitteiden edistämiseksi on kannustava esimerkki maissa, joissa puoluerajat ylittävä yhteistyö on uutta tai poliittinen tilanne on kärjistynyt. Vuonna 1988 perustetun NYTKISin toimintamalli ja sen jäsenjärjestöjen kokemukset ovatkin kiinnostavia NWIP:lle, joka on ollut toiminnassa vasta muutaman vuoden ajan.

NWIP sekä paikallisen tason dialogifoorumit Sambiassa ovat toimineet hyvässä yhteistyössä kiristyneestä poliittisesta tilanteesta huolimatta, ja ne tarjoavat naispoliitikoille neutraalin tilan jakaa kokemuksia ja ajaa yhdessä asioita, jotka helposti jäävät politiikan marginaaliin. Saboi Imboela kuvaa foorumin merkitystä: “NWIP on hyvin tärkeä, koska se vahvistaa yhteyttä eri puolueista tulevien naispoliitikkojen välille. Se myös näyttää kansalaisille, että eri puolueiden poliitikot voivat toimia keskenään ilman väkivaltaa, ja tärkeimpänä kaikista se tarjoaa naisille mahdollisuuden puhua yhdellä äänellä. Politiikan muuttaminen ei ole helppoa, mutta kun naiset puhuvat yhteisellä äänellä, heillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin jos he toimivat yksin.”

Demo Finlandin tärkein voimavara on suomalaisten puolueiden ja niiden aktiivitoimijoiden osaaminen ja kokemus, mikä näkyy osana Sambian ohjelmaa toimivassa mentorointiyhteistyössä konkreettisesti. Kansainvälisen kokemustenvaihdon kautta poliittisen järjestelmän hyviä käytäntöjä saadaan tuotua uusiin konteksteihin demokratian edistämiseksi, ja parhaimmillaan vertaisoppiminen voi auttaa suomalaisia poliitikkoja näkemään oman demokraattisen järjestelmämme vahvuuksia ja heikkouksia. Korona-aika on estänyt matkustamisen ja kasvokkaiset tapaamiset, mutta sen pakottamana otettu digiloikka tulee jatkossakin madaltamaan kansainvälisen vertaistuen kynnystä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.