Hyppää sisältöön

Pro gradu -tutkielma selvitti Demon työn tuloksia Tansaniassa

[quote_box_left]Tutkimus osoittaa, että Demon rooli on näkyvä, ja paljon muutoksia on tapahtunut sen jälkeen, kun järjestön tuki naisten voimaannuttamiseksi Tansaniassa alkoi[/quote_box_left]

Vaasan yliopiston opiskelija Emma Palonen on tehnyt international business –maisteriohjelman pro gradu –tutkielman kansalaisjärjestöjen roolista naisten voimaannuttamiseksi Tansaniassa. Tutkielmassaan “Exploring the role of Finnish International NGO’s in Women Empowerment in Tanzania” Palonen käytti tapausesimerkkinä Demon ohjelmaa, joka tukee tansanialaisten naispoliitikkojen puoluerajat ylittävää yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi maan politiikassa.

Palonen oli Demon harjoittelijana Tansaniassa kesällä 2012, jolloin hän pääsi seuraamaan Tansanian hankkeen toimintaa käytännössä. Tutkimuksen aineisto koostuu ensisijaisesti paikan päällä tehdyistä haastatteluista, minkä lisäksi Palonen on käyttänyt metodina havainnointia. Tutkielma pyrkii selvittämään, miten paikalliset naispoliitikot kokevat Demon Tansanian toiminnan vaikutukset ja tämän perusteella vastamaan siihen, mitä naisten voimaannuttamisen puolesta on saatu aikaan ja mitä haasteita työssä kohdataan.

Demon toiminta Tansaniassa kohdistuu tasa-arvon ja naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseen. Tuloksia ei saada aikaan ilman naisten voimaantumista, jota käytännössä tuetaan naispoliitikkojen koulutusten ja kapasiteetin vahvistamisen sekä naisten puoluerajat ylittävän yhteistyön kautta. Tansanian poliittisten naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi Tanzania Women Cross-Party Platform (T-WCP) lanseerattiin virallisesti Dar es Salaamissa vuonna 2010, mutta yhteistyötä puolueiden naisjärjestöjen kanssa on tehty vuodesta 2006.

Tansaniassa naisten poliittista aktiivisuutta rajoittavat monet tekijät, kuten kampanjointiin tarvittavan rahoituksen puute tai patriarkaaliset perinteet. Perinteisistä tavoista ja uskomuksista johtuen monilta naisilta myös puuttuu itseluottamusta ja uskoa siihen, että he kykenevät samoihin asioihin kuin miehetkin. Naiset ovat maan politiikassa aliedustettuina, ja monesti parlamentissa ja puolueissa toimivilla naisilla ei ole todellista valtaa tai mahdollisuutta vaikuttaa päätöksenteossa.

Palosen tutkimuksen mukaan Demo on pääosin onnistunut tavoitteissaan naisten aseman edistämiseksi, ja monet mukana olleista naisista kokevat hyötyneensä ohjelmasta konkreettisesti. Demon ohjelma on tukenut naisten keskinäistä organisoitumista ja heidän aktivoitumistaan politiikassa sekä vahvistanut naisten itseluottamusta ja rohkeutta osallistua päätöksentekoon eri tasoilla. Nimenomaan itseluottamus ja rohkeus osallistua ja kampanjoida nousivat tutkimustuloksissa esiin Demon työn ensisijaisina vaikutuksina naisten elämään.

[quote_box_left]“Näiden koulutusseminaarien myötä olemme pystyneet vähentämään sellaisten perinteiden ja tapojen vaikutusta, jotka eivät kuulu tähän aikaan ja jotka vain sortavat naisia.”[/quote_box_left]

Naisten voimaannuttaminen on tutkielman mukaan vaikuttanut myös konkreettisemmalla tasolla perheiden tulotason kasvuun, naisten maanomistuksen lisääntymiseen sekä naisten entistä suurempaan liikkumis- ja sananvapauteen. Vaikutus ei ulotu pelkästään hankkeessa suoraan mukana olleisiin naisiin, sillä nämä naiset ovat myös jatkaneet voimaannuttamista muiden naisten parissa. Toisaalta vaikutus voi olla laajempi myös sikäli, että naisten roolin vahvistuminen päätöksenteossa myös vaikuttaa naisten asemaan yleisesti. Haastateltavien joukossa oli myös naisia, jotka olivat hankkeen ansiosta tulleet vaaleissa valituksi tai rohkaistuneet asettumaan ehdolle.

[quote_box_left]“Puolueeni paikallisosasto sai naispuolisen puheenjohtajan Demon ohjelman ansiosta. Ohjelmassa mukana olleita naisia pääsi myös kaupunginvaltuutetuiksi ja kylien puhemiehiksi.”[/quote_box_left]

Yksi Demon Tansanian ohjelman tavoitteista on naispoliitikkojen puoluerajat ylittävän yhteistyön vahvistuminen. T-WCP:n toiminta on tästä esimerkkinä, mutta myös Palosen tutkimustulokset vahvistavat Demon osuuden merkitystä. Haastatellut naiset kokivat T-WCP:n puitteissa tehdyn yhteistyön merkitykselliseksi, koska yhdessä puolueiden naisjärjestöt pystyvät ajamaan naisille tärkeitä asioita tehokkaammin kuin toimimalla ainoastaan omien puolueidensa sisällä. Naiset ovat myös saaneet mahdollisuuden verkostoitua keskenään. Tämänkaltainen yhteistyö puolueiden välisistä näkemyseroista huolimatta oli monille tansanialaisista uutta.

[quote_box_left]“Demon paikallinen koordinaattori piti meille seminaarin, jossa meitä opetettiin laittamaan poliittiset eroavaisuutemme syrjään ja kokoontumaan naisina. Saimme koulutusta eri aiheista, kävimme keskusteluja ja vaihdoimme ajatuksia kaikki yhdessä.”[/quote_box_left]

2013 3 20 tansania

Onnistumisten lisäksi Palonen on tutkielmassaan eritellyt myös toimintaan liittyviä haasteita, jotka osaltaan ovat vaikeuttaneet ja vaikeuttavat edelleen haluttujen tavoitteiden saavuttamista. Yleisesti ottaen kyse on Palosen tutkielman mukaan ennen kaikkea jo mainituista perinteistä ja tavoista. Vaikka Demo ja monet muut kansalaisjärjestöt Tansaniassa työskentelevät naisten aseman vahvistamisen puolesta, kohtaavat naiset edelleen monia hidasteita pyrkiessään tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Kulttuuri ja uskomukset luovat suurimmat esteet, joita naisten voimaannuttamiseen tähtäävät ohjelmat pyrkivät kumoamaan. Toisaalta hankalaa on myös se, että yhden järjestön toiminta on hyvin rajallista eikä sillä yleensä pystytä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, joita naisten voimaannuttamiseen liittyy. Poliittisten instituutioiden sitoutuminen naisten aseman parantamiseen jää tutkielman mukaan myös usein hyvin pinnalliseksi, mikä ei ainakaan helpota kansalaisjärjestöjen työtä.

Haastatteluissa esiin nousseita konkreettisia ongelmia patriarkaaliseen kulttuuriin liittyen ovat naisten alhainen koulutustaso ja itseluottamus sekä poliittisesti aktiivisten naisten osakseen saamat uhkailut. Muita vaikeuksia toiminnassa ovat olleet naisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät ongelmat kuten budjetin niukkuus tai puutteelliset taidot. Monesti muutosten myös toivottaisiin tapahtuvan nopeammin kuin on mahdollista. Käytännön haasteita aiheuttavat myös hankalat kulkuyhteydet ja kaluston, kuten tietokoneiden puute. Etenkin syrjäseudulla asuville naisille nämä haasteet ovat usein ylitsepääsemättömiä.

Palonen mainitsee myös haastateltavien esiin nostamia tarpeita ja toiveita. Naiset toivoivat esimerkiksi enemmän koulutusta yrittäjyydestä ja tukea nuorten naisten aktivoimiseen. Myös puoluetoimijoiden sitouttamiseen kaivattiin tukea, koska ihmisten liikkuminen puolueesta toiseen on yleistä.

[quote_center]“Suomalaiset naispoliitikot ovat onnistuneet saamaan nuoria naisia mukaan politiikkaan, tansanialaisiakin tulisi kouluttaa sen suhteen, miten lähestytään nuoria ylipäätään ja erityisesti korkeakoulujen naisopiskelijoita ja saataisiin heitä osallistumaan politiikkaan.”[/quote_center]

Palonen havaitsi myös, että vaikka suurimmissa puolueissa Demoon luotetaan ja sen toiminta tunnetaan hyvin, ruohonjuuritasolla on jonkin verran epäilyksiä siitä, että ohjelma tukisi pelkästään valtapuolueita tai päinvastoin ennen kaikkea oppositiota. Kaiken kaikkiaan Demon toiminta on kuitenkin koettu positiivisena ja tärkeänä, ja sen on katsottu vaikuttaneen naisten aktiivisuuteen ja menestymiseen vuoden 2010 vaaleissa. Naisten voimaannuttaminen eri tavoin on tutkimustulosten mukaan siis pääosin edistynyt.

____________________

Sitaatit ovat Emma Palosen pro gradu -tutkielmasta “Exploring the role of Finnish International NGO’s in Women Empowerment in Tanzania”. Käännökset englannin kielestä: Anna Rauhala
Kuvat: Demo ry ja Tomi Lounio
Lisätietoja: Anna Rauhala, anna.rauhala(at)demofinland.org
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.