Demo on tehnyt julkaisuyhteistyötä Suomen ulkoasiainministeriön kanssa ministeriön The Finnish Experience -sarjassa, jossa nostetaan esille Suomen vahvuuksia yhteiskunnan eri aloilla. Demo ja ulkoasiainministeriö ovat yhdessä tuottaneet julkaisut Women’s Role in Finnish Democracy Building ja Political Youth Organisations: Strengthening the Voice of Youth in Politics. Julkaisut on suunnattu erityisesti Demon kohdemaiden tarpeisiin. Lisäksi Demo on julkaissut naisten poliittista osallistumista ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä käsittelevän oppaan.

Demo on tuottanut myös suomalaiselle yleisölle suunnatut julkaisut Kansanvallalla kehitykseen – Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin sekä Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen.

Julkaisut ovat ladattavissa pdf-muodossa ja niitä voi tilata ilmaiseksi Demon toimistolta.

Vuosiraportti 2019 esittelee työmme keskeiset osa-alueet ja saavuttamamme tulokset vuodelta 2019.

Political Parties and Peace Building – The Forgotten Stakeholder in Peace Processes (2019) tarjoaa ajankohtaista tietoa puolueista rauhanrakentamisessa. Julkaisu antaa kaikille lukijoille kattavan kuvan moderneista rauhanprosesseista huolimatta pohjatietojen laajuudesta. 

Recommendations of the Political Party Peer Network Conference (2019) on koonti vuoden 2019 PPPeer konferenssin aikana tehdyistä suosituksista poliittisten puolueiden tukemiseksi. Suositukset antavat työkaluja demokratiatukitoimijoille, poliittisille puolueille ja hallituksille.

Demon 2018 vuosiraportissa kerrotaan toiminnastamme maailmalla ja Suomessa. Raportissa nostetaan esiin työmme tuloksia.

Demokratiatuki kehityspolitiikan yhdeksi kärjeksi (2019) on faktapaperi, joka esittelee demokratiatuen ja kestävän kehityksen yhteyden pähkinänkuoressa sekä perustelee miksi demokratian tukeminen tulisi nostaa Suomen kehityspolitiikan kärkeen.

Women in policy-making (2018) on eurooppalaisten demokratiatukitoimijoiden kattojärjestö EPD:n ja Demon yhteinen demokratiajulkaisu, joka antaa esimerkkejä siitä, miten puolueet voivat tukea naisten osallistumista esimerkiksi ohjesääntöjen ja kiintiöiden sekä nais- ja nuorisojärjestöjen kautta

Youth Creating Solutions for Meaningful Participation – Toolkit for Trainers on Participation and Human Rights (2015) on EU:n Erasmus+ -ohjelman tuella toteutetun hankkeen julkaisu, joka kokoaa yhteen hankkeen koulutusohjelmissa tuotettuja koulutusmateriaaleja ja -metodeja. Se tarjoaa välineitä erityisesti nuorille suunnattuihin koulutuksiin demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvistä teemoista.

10 vuotta demokratian tukemista (2015) on Demon ensimmäisen vuosikymmenen tarinan ja saavutukset yhteen kansiin kokoava juhlajulkaisu. Julkaisu koostuu Demon työhön osallistuneiden kumppanimaiden ja suomalaisten poliitikkojen omista tarinoista ja artikkeleista antaen monipuolisen ja kattavan kuvan Demon työstä ja demokratiatuen mahdollisuuksista.

Gender equality within Political Parties and Women’s Cross-party Cooperation – How to Build the Capacities of Women Politicians and Political Parties (2015) on poliittista tasa-arvoa ja naisten poliittista yhteistyötä käsittelevä opas, joka on tarkoitettu erityisesti koulutusten järjestäjien avuksi. Siihen on kerätty hyviä käytäntöjä, harjoituksia ja informaatiota koskien naisten poliittista osallistumista ja kouluttajien lisäksi siitä on hyötyä kelle tahansa naisten poliittisen osallistumisen vahvistamisesta kiinnostuneelle.

PASLET – Participation in Action, Sharing, Learning and Evolving Together (2014) on EU:n Youth in Action –ohjelman tuella toteutetun projektin julkaisu, joka esittelee hyviä käytäntöjä nuorten vaikuttamisesta Suomesta, Bangladeshista, Nepalista ja Sloveniasta. Julkaisu on toteutettu yhteistyössä bangladeshilaisen ihmisoikeusjärjestö Odhikarin ja slovenialaisen nuorisoverkosto MaMan kanssa.

Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen (2014) käsittelee demokratian ja rauhan yhteyttä sekä sitä, miten demokratiatukea voidaan käyttää konfliktin eri vaiheissa osana rauhanrakennustyötä. Julkaisu myös esittelee poliittisten puolueiden roolia demokratiatuessa ja konfliktinratkaisussa sekä Demon toimintaa.

Women’s Role in Finnish Democracy Building (2014) on osa ulkoministeriön The Finnish Experience -sarjaa. Julkaisussa käydään läpi naisten ja miesten aseman kehitystä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään ja erityisesti naisten osallistumista päätöksentekoon.

Kansanvallalla kehitykseen – Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen (2013) on johdatus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin siinä. Lisäksi julkaisu esittelee puolueiden oman demokratiatukijärjestön, Demon toimintaa.

Political Youth Organisations: Strengthening the Voice of Youth in Politics (2012) kuuluu ulkoministeriön The Finnish Experience -sarjaan. Julkaisu esittelee suomalaisten poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja niiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.