MYANMAR: POLITIIKKAKOULU EDISTÄÄ DEMOKRATIAA JA VUOROPUHELUA

Taustaa: kohti demokratiaa sotilasvallan jälkeen

Etnisesti hyvin hajanainen Myanmar on asteittain palannut siviilihallintoon vuoden 2011 jälkeen, jolloin noin kaksikymmentä vuotta vallassa ollut sotilasjuntta lakkautettiin. Maa on avautunut ulkomaailmalle nopeassa tahdissa, ja talouskasvu on ollut ripeää viime vuosien aikana. Yksi virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun maassa järjestettiin suhteellisen vapaat yleisvaalit, joiden voittajaksi nousi murskavoitolla silloinen oppositiopuolue.  Perustuslaki takaa neljäsosan parlamenttipaikoista kuitenkin edelleen Myanmarin armeijalle, joten monipuoluedemokratiaan liittyvät uudistukset eivät kaikki ole yksinkertaisia toteuttaa.

Pitkään jatkuneesta rauhanprosessista huolimatta, useissa Myanmarin osavaltiossa on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten etnisten ryhmien ja armeijan välillä. Osa aseellisista etnisistä ryhmistä on solminut rauhansopimuksen. Myanmarissa toimii yli 90 poliittista puoluetta, joista valtaosa on pieniä, tietyn etnisen ryhmittymän etuja ajavia. Kansallisen tason puolueita on vuoden 2015 vaalien jälkeen 11. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeä tekijä Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.


Työmme Myanmarissa

Demo ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat vuonna 2014 yhdessä Myanmarin politiikkakoulun (MySoP – Myanmar School of Politics) tukeakseen maan demokratisoitumista vahvistamalla puolueiden välistä yhteistyötä. Tavoitteina on, että ohjelman loputtua puolueilla on luottamuksellista ja institutionalisoitunutta yhteistyötä, puoluetoimijat edustavat paremmin kansalaisten näkemyksiä ja että puolueissa myös naiset ja nuoret ovat paremmin edustettuina.

Suurin osa Myanmarin puolueista on pieniä ja resursseiltaan varsin heikkoja.  Puolueiden politiikkatyön suunnittelu, osaaminen ja vuoropuhelu kansalaisten kanssa vaatii tukea, jotta kansalaiset voisivat luottaa näiden demokratian airuiden toimintaan. Politiikkakoulu keskittyykin poliittisten puolueiden osaamisen vahvistamiseen ja puolueiden välisen vuoropuhelun edistämiseen osavaltio- ja aluetasolla.

Politiikkakoulun kursseilla opiskellaan esimerkiksi politiikan teoriaa, tasa-arvokysymyksiä ja poliitikkona toimimisen hyviä käytäntöjä sekä tutustutaan kansainvälisiin esimerkkeihin puoluetyöstä ja demokratisoitumisprosesseista. Kurssit ovat kussakin osavaltiossa noin kolmeviikkoisia ja kaikille osavaltion puolueille avoimia, joissa puoluerajat ylittävä yhteistyö toteutuu käytännössä. Osallistujat jakavat oppimaansa kurssien jälkeen puolueissaan, mikä lisää politiikkakoulun vaikuttavuutta erityisesti puolueiden strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön kehittämisen osalta.

Myanmarin politiikkakoulu on toiminut viidessä itäisessä osavaltiossa (Kayin, Kayah, Mon, Shan ja Tanintharyi). Politiikkakoulun alumneja on jo yli 220, yhteensä 32 eri puolueesta, ja alumneille järjestetään lisäkoulutuksia, joissa he voivat syventää tietojaan ja erityisesti vahvistaa ja jatkaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Myanmarin politiikkakoulu pyrkii koulutuksen lisäksi myös vahvistamaan demokraattista politiikantekoa ja dialogia käytännössä monipuoluepohjalta. Ensimmäinen pysyvä monipuoluefoorumi perustettiin Shanin osavaltion 12 puolueelle vuonna 2018. Tämä foorumi on tuottanut jo yhteisen osavaltiotason lakiesityksen ruokaturvaan liittyen. Yhteisten aloitteiden laatiminen dialogin pohjalta on merkittävä edistysaskel maassa, jossa monipuolueyhteistyö on vielä uutta ja avoimia konflikteja monien toimijoiden välillä vielä olemassa.

Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt rahoittavat Myanmarin politiikkakoulua Demon ja NIMDin kautta.

Elokuussa 2018 Demo ja NIMD aloittivat yhteistyökumppaneina myös Myanmarin suurimmassa Step Democracy -demokratiatukiohjelmassa, jota rahoittaa Euroopan Unioni ja koordinoi Myanmarissa International IDEA. EU-ohjelmassa tuetaan esimerkiksi Myanmarin vaalikomissiota vuoden 2020 vaalien järjestämisessä sekä kansalaistoimijoita ja poliittisia puolueita niiden osaamisen vahvistamisessa ja erityisesti naisten, nuorten, haavoittuvien ryhmien ja vähemmistöjen osallistamisessa. Demon ja NIMDin ohjelmaosuudessa keskitytään erityisesti puolueiden ohjelmallisen työn osaamisen ja inklusiivisuuden vahvistamiseen paikallis- ja osavaltiotasoilla. Demo tukee erityisesti naispoliitikkojen osaamisen ja osallistumisen vahvistamiseen tähtäävää oppimista ja koulutusta sekä tekee vaikuttamistyötä puolueiden parissa tasa-arvotyön kehittämiseksi.

Työmme tuloksia:

  • Myanmarin politiikkakoulu on maan ensimmäinen puoluerajat ylittävä laaja koulutusohjelma osavaltio- ja aluetasolla.
  • Politiikkakoulussa on koulutettu jo yli 220 poliitikkoa 32 eri puolueesta demokratiaprosesseista, politiikan periaatteista, monipuoluedialogista, tasa-arvotyöstä ja poliitikkona toimimisen käytännöistä.
  • Yli neljäsosa politiikkakoulun alumneista ilmoittaa nyt tekevänsä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa vähintään kuukausittain.
  • Shanin osavaltion monipuoluedialogifoorumi on jo tässä vaiheessa pystynyt luomaan turvallisen tilan puolueiden yhteistyölle, ja puolueet ovat tuottaneet myös yhteisen lakiesityksen.