Hyppää sisältöön

Tunisian politiikkakoululla on tärkeä rooli maan demokratiakehityksessä

Demo Finlandin tukema Tunisian politiikkakoulu on vahvistanut nuorten poliitikkojen osaamista ja auttanut heitä etenemään poliittisella urallaan. Se on myös merkittävällä tavalla edistänyt puolueiden välistä dialogia maassa. 

Nämä ovat juuri valmistuneen ulkopuolisen evaluaation arvioita Tunisian politiikkakoulun ohjelmasta vuosina 2016–2020. Evaluaation laati FIANT Consulting Oy. Ohjelma on vahvistanut nuorten poliitikkojen osaamista sekä inklusiivista monipuoluedialogia järjestämällä koulutusta ja erilaisia tapahtumia sekä fasilitoimalla eri puolueiden edustajista koostuvaa dialogifoorumia. 

Demo Finlandin ohjelmajohtaja Jonna Haapanen on ilahtunut evaluaation tuloksista: ”Ajattelen osaamisen ja taitojen hyödyntämisen motivoivan tunisialaisia nuoria toimimaan politiikassa jatkossakin. Yhteistyökyky ja jopa alumnien välille muodostuneet ystävyyssuhteet yli puoluerajojen ovat kuitenkin lopulta tärkeitä rakennuspalikoita monipuoluedemokratian kehittymiselle.” 

Tunisian politiikkakoulun (TSoP) perustivat vuonna 2012 Demo Finland, tunisialainen Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). TSoP tarjoaa poliitikoille tilan työskennellä yhdessä muiden puolueiden edustajien kanssa ja oppia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan monipuoluedemokratiassa. Yhdessä oppimalla eri puolueista tulevat poliitikot oppivat tuntemaan toisensa ja tottuvat dialogiin, mikä lisää keskinäistä luottamusta ja kannustaa yhteistyöhön. Politiikkakoulu perustettiin hyvin pian Tunisian demokratiakehityksen aloittaneen jasmiinivallankumouksen jälkeen, ja se onnistui nopeasti vakiinnuttamaan paikkansa Tunisian poliittisella kentällä.

Ryhmä nuoria istumassa pöydän ympärillä
Tunisian politiikkakoulun alumneja viikonloppukoulutuksessa helmikuussa 2020.

Tunisia on ainoa arabikevään maista, joka voidaan nyt 10 vuotta arabikevään jälkeen luokitella demokratiaksi. Maan demokratiakehitys on ollut vaikuttavaa ja selvinnyt muun muassa terrori-iskujen ja hallituskriisien aiheuttamista vaikeuksista, mutta poliittinen konteksti on haastava edelleen. Muun muassa nuorisotyöttömyyden vähentämisessä ja talouden rakenteiden uudistamisessa ei ole onnistuttu, ja puoluekenttä on hyvin pirstaloitunut, mistä kertoivat myös vaikeudet hallituskoalition muodostamisessa vuoden 2019 vaalien jälkeen. 

Yhteiskannanottoja ja ystävyyssuhteita yli puoluerajojen 

Monipuolueyhteistyö ja puolueiden välinen dialogi ovat edellytyksiä tarvittaville poliittisille uudistuksille. Niiden lisääntyminen on ollut evaluaation mukaan yksi Tunisian politiikkakoulun tärkeimmistä tuloksista. Politiikkakoulun kurssit toteutetaan aina monipuoluepohjalta, mikä on antanut nuorille poliitikoille mahdollisuuden tutustua muiden puolueiden edustajiin. Politiikkakoulun alumnit ovat raportoineet lisääntyneestä yhteistyöstä sekä muiden puolueiden poliitikkojen että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Politiikkakoulun kurssien ansiosta he ovat solmineet ystävyyssuhteita ja pitävät säännöllisesti yhteyttä yli puoluerajojen.

“Yhteistyökyky ja jopa alumnien välille muodostuneet ystävyyssuhteet yli puoluerajojen ovat tärkeitä rakennuspalikoita monipuoluedemokratian kehittymiselle.”

Vuonna 2016 perustettu dialogifoorumi on koonnut yhteen korkean tason edustajia 13 eri puolueesta. Tavoitteena on ollut luottamuksen lisääntyminen ja puoluetoimijoiden tutustuminen toisiinsa. Foorumi on onnistunut luomaan turvallisen ympäristön puolueiden väliselle dialogille ja antanut mahdollisuuden poliitikoille kuulla erilaisia näkökulmia. Sen perustaminen on evaluaation mukaan itsessään ollut hyvä saavutus, mutta foorumi on myös työstänyt vuosien aikana useita yhteisiä kannanottoja. Foorumi on tehnyt kannanottoja esimerkiksi hallinnon hajauttamista säätelevään lakiin sekä eettiseen vaalikampanjointiin liittyen. 

Dialogifoorumin ja politiikkakoulun kurssien lisäksi monipuolueyhteistyötä ovat edistäneet myös useat keskustelutilaisuudet ja tapahtumat, joita TSoP on järjestänyt. Vuosittaiset alueelliset seminaarit ovat tuoneet yhteen poliitikkoja Tunisian lisäksi myös Algeriasta, Egyptistä, Libyasta ja Marokosta. 

Laadukas koulutus antaa eväitä poliittisella uralla etenemiseen 

Politiikkakoulun ydintoimintaa ovat koko sen olemassaolon ajan olleet nuorille poliitikoille suunnatut kurssit, joiden laadukas sisältö politiikassa toimimisen ja demokratian perusteista saa kiitosta evaluaatiossa. Koulutus on kasvattanut poliitikkojen osaamista tavalla, jota he ovat voineet hyödyntää puolueissaan ja jonka ansiosta he ovat voineet edetä politiikassa vaikuttavampiin asemiin. Osallistujat ovat arvostaneet esimerkiksi väittely- ja vaikuttamistaitojen kertymistä, ja koulutus on vahvistanut osallistujien itseluottamusta ja motivaatiota toimia puolueissa sekä kykyä hyväksyä erilaisuutta ja toimia politiikassa rakentavalla tavalla. 

Politiikkakoulun peruskurssit koostuvat vuoden aikana toteutettavista 5–7 koulutusviikonlopusta ja niiden välillä suoritettavista tehtävistä ja loppukokeesta. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi paikallishallinto, kansalaisuus ja kansalaisoikeudet sekä budjetointi. Kurssien osallistujat on valittu tasapuolinen sukupuolijakauma ja alueellinen edustavuus huomioiden. 192 poliitikkoa yhdeksästä eri puolueesta on valmistunut politiikkakoulusta vuosina 2016–2020, ja kaiken kaikkiaan valmistuneita on noin 500. Lisäksi alumneille on järjestetty kursseja osaamisen syventämiseen, ja vuodesta 2019 alkaen osallistujille on ollut tarjolla myös kouluttajien koulutuksia, joiden jälkeen he ovat kouluttaneet muita poliitikkoja omissa puolueissaan. Tämä vahvistaa politiikkakoulun vaikuttavuutta ja tulosten kestävyyttä, kun sen koulutusten sisällöt tavoittavat yhä useammat. 

Vuonna 2019 Demo Finland haastatteli politiikkakoulun alumneja siitä, mitä he ovat politiikkakoulussa oppineet, video on katsottavissa täällä

Kolmasosa alumneista on noussut vaikuttavampaan asemaan omassa puolueessaan, ja nykyisistä 217 kansanedustajasta 54, eli neljäsosa, on osallistunut politiikkakoulun toimintaan. Vuoden 2018 kuntavaaleissa 400 alumnista 61 oli ehdolla ja 27 tuli valituksi. Luvut erityisesti parlamentin suhteen ovat rohkaisevia. ”Voi ajatella, että kun neljäsosa Tunisian parlamentaarikoista on ollut mukana politiikkakoulun toiminnassa tavalla tai toisella, on parlamentissa osaamista ja ymmärrystä puoluerajoja ylittävästä yhteistyöstä”, Jonna Haapanen kommentoi. 

Sen lisäksi, että politiikkakoulu on tarjonnut nuorille poliitikoille mahdollisuuden puolueiden väliseen kokemustenvaihtoon, on ohjelmaan sisältynyt myös kansainvälistä kokemustenvaihtoa. TSoP-vuosikurssin parhaiten läpäissyt ryhmä nuoria poliitikkoja on vieraillut ennen covid-19-pandemiaa joka vuosi Suomessa tai Hollannissa opintomatkalla, jonka aikana he ovat tutustuneet erilaisiin demokratiakäytäntöihin ja käyneet keskusteluja paikallisten poliitikkojen kanssa. Helmikuussa 2020 ryhmä suomalaisia nuoria poliitikkoja, jotka osallistuivat Demo Finlandin koulutusohjelmaan, vieraili myös Tunisiassa ja osallistui politiikkakoulun kurssiviikonloppuun.

Ryhmä ihmisiä ulkona
Ryhmä tunisialaispoliitikkoja vieraili Suomessa joulukuussa 2018.

”Myös vertaisoppiminen esimerkiksi suomalaisten nuorten poliitikkojen kanssa on tärkeää”, toteaa Haapanen. ”Tapaamiset motivoivat ja uskon, että sillä on tärkeä merkitys, että nuoret poliitikot huomaavat jakavansa samoja iloja ja haasteita politiikan teossa kontekstista riippumatta. Demokratian edistäminen on yhteinen tavoite.” 

Nuoret ovat Tunisian politiikkakoulun ensisijainen kohderyhmä, mutta lisäksi koulutusta on järjestetty parlamentaarikoille sekä puolueiden johdolle. Vuonna 2020 pilotoitiin myös parlamenttiavustajien koulutusta. Monipuolueyhteistyö on keskeisenä lähestymistapana kaikissa koulutuksissa. 

Osaamisen vahvistamisen ja monipuoluedialogin yhdistäminen arvokasta 

Tunisian poliittinen kenttä on ollut jatkuvassa murroksessa vallankumouksen jälkeen. Evaluaation mukaan politiikassa tarvittavien taitojen ja osaamisen kehittämiselle sekä monipuoluedialogin fasilitoinnille on nykyisessä kontekstissa kasvava tarve, johon Tunisian politiikkakoulu vastaa. Sen vahvuuksia ovat erityisen laadukkaat koulutussisällöt sekä lähestymistapa, jossa kaikki parlamenttipuolueet otetaan mukaan sen sijaan, että ohjelma keskittyisi vain tiettyihin puolueisiin. 

Korkean tason dialogifoorumi on uniikki tila puolueiden väliselle yhteistyölle ja dialogille. Lisäksi evaluaatio toteaa politiikkakoululla olevan erityistä lisäarvoa suhteessa muihin Tunisiassa toimiviin demokratiatukiohjelmiin, sillä sen toimintatapaan kuuluu poliittisten toimijoiden osaamisen vahvistaminen samanaikaisesti monipuoluedialogin edistämisen kanssa. 

Puoluekentän pirstoutumisesta ja puolueiden yhteistyökyvyn viimeaikaisesta heikentymisestä huolimatta Haapanen uskoo, että politiikkakoulun työ kantaa vaikeidenkin aikojen yli: ”Pitkäjänteinen työ nuorten poliitikkojen kanssa luo pohjaa tulevaisuudelle – jokainen yhteiskunta tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä. Politiikkakoulun puitteissa kumppanijärjestömme CEMI on onnistunut hyvin rakentamaan luottamusta kaikkiin suuntiin puoluekentällä.”

“Nuorten työttömyys ja monet sosiaalisetkin ongelmat ruokkivat epäluottamusta tulevaisuuteen ja jopa radikalisoitumista, ja tämän kehityksen estämiseksi on nuoria kannustettava opettelemaan vaikuttamista demokraattisin ja parlamentaarisin keinoin.”

Politiikkakoulun toiminta jatkuu kohti kymmenettä toimintavuottaan. Uutena elementtinä ohjelmaan on suunniteltu myös niiden nuorten tavoittamista, jotka eivät ole puolueiden toiminnassa mukana. Tunisian politiikkakoulu pyrkii vahvistamaan nuorten osallisuutta politiikassa ja yhteiskunnallista aktiivisuutta sen varmistamiseksi, että nuorten ääni kuuluu maan demokratiakehityksessä ja heidän tarpeensa huomioidaan yhteiskunnan uudistuksissa. 

”Tärkeää on, että lisää nuoria saadaan Tunisiassa mukaan vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Nuorten työttömyys ja monet sosiaalisetkin ongelmat ruokkivat epäluottamusta tulevaisuuteen ja jopa radikalisoitumista, ja tämän kehityksen estämiseksi on nuoria kannustettava opettelemaan vaikuttamista demokraattisin ja parlamentaarisin keinoin”, Haapanen toteaa ja kiittelee CEMI:n hyvää työtä nuorten kannustamisessa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Myös dialogifoorumin tukeminen jatkossakin on Haapasen mukaan tärkeää, jotta monipuoluepohjaista keskustelua ja dialogia voitaisiin jatkaa myös institutionaalisten toimijoiden, kuten parlamentin ulkopuolella. ”Yhteistyö synnyttää yhteistyötä”, Haapanen lisää.

Paljon ihmisiä ryhmäkuvassa
Tunisialaisia ja suomalaisia osallistujia Tunisian politiikkakoulun koulutuksessa helmikuussa 2020.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.