Hyppää sisältöön

Naisten kansallisen tason dialogifoorumin jäseniä opintovierailulla Ruandassa. Kuva: ZNWL.

10 vuotta naisten poliittisen osallistumisen tukemista ja vahvistamista Sambiassa

Demo Finland aloitti vuonna 2013 yhteistyön Zambia National Women’s Lobbyn (ZNWL) kanssa naisten osallistumisen tukemiseksi ja vahvistamiseksi paikallistason päätöksenteossa Sambiassa. Vuoden 2022 lopussa päättyneen hankkeen merkittävimpiä tuloksia ovat vuonna 2021 tehdyn ulkopuolisen evaluaation mukaan olleet dialogifoorumit, joissa toimii naisia eri puolueista. Ennen vuotta 2013 tällaisia yhteistyöfoorumeita ei ollut ja yhteydenpito eri puolueita edustavien naisten välillä oli harvinaista. Foorumit ovat rakentaneet luottamusta yli puoluerajojen sekä tarjonneet neutraalin tilan, jossa naiset voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä tärkeiksi kokemissaan aiheissa.

Naisten aliedustus päätöksenteon eri tasoilla Sambiassa on silmiinpistävää: Naisten osuus parlamentissa on 15 % ja paikallisvaltuustoissa vain 8 %. Naiset kohtaavat useita esteitä politiikkaan osallistumisessa. Taustalla ovat muun muassa patriarkaaliset asenteet, naisten pienet tulot ja matala koulutusaste. ZNWL arvioi, että naisten osallistumista elokuun 2021 vaaleissa vähensivät kiristynyt poliittinen ilmapiiri, vaaliväkivalta, häirintä, korruptio ehdokasasetteluissa, ehdokasmaksut ja ehdokkaiden aikaisempaa tiukempi koulutusvaatimus. Ehdokkailla tulee Sambiassa lain mukaan olla 12 vuotta koulunkäyntiä takana, mikä vaikeuttaa erityisesti naisten ehdokkaaksi pääsyä, koska poikien osuus toisen asteen koulutuksen suorittaneista on tyttöjä korkeampi.

Dialogifoorumit ovat rakentaneet luottamusta yli puoluerajojen sekä tarjonneet neutraalin tilan, jossa naiset voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä tärkeiksi kokemissaan aiheissa.

Demo Finlandin ja ZNWL:n hankkeessa on kymmenen vuoden aikana vahvistettu paikallisvaltuutettujen osaamista ja johtamistaitoja, vaikutettu puolueisiin tasa-arvon edistämiseksi sekä tuettu naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Naisten dialogifoorumit toimivat sekä paikallisella tasolla kolmessa piirikunnassa (Kaoma, Kapiri Mposhi ja Lusaka) että kansallisella tasolla. Lisäksi koulutuksia on järjestetty naisehdokkaille, ehdokkaiksi pyrkiville naisille sekä naisehdokkaiden kampanjapäälliköille.

Hankkeeseen on sisältynyt myös kansainvälistä kokemustenvaihtoa. Sambialaisia paikallisvaltuutettuja ja dialogifoorumeiden jäseniä on käynyt kymmenen vuoden aikana kahdella opintomatkalla Suomessa sekä vuoden 2020 lopussa opintomatkalla Ruandassa. Lisäksi Sambian parlamentin naisverkoston edustajia on vieraillut Suomessa tutustumassa tasa-arvokäytäntöihin politiikassa, ja yksittäisiä suomalaispoliitikkoja on ollut mukana seminaareissa ja koulutuksissa Sambiassa jakamassa omaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan.

Ihmisiä Zoom-kokousnäkymässä
Mentorointitapaaminen NYTKIS ry:n kanssa.

Vuosien 2019–2022 aikana mentorointiyhteistyötä on tehty Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n kanssa. Etänä järjestetyissä mentorointitapaamisissa sambialaiset ja suomalaiset kuntapoliitikot ovat keskustelleet muun muassa naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä sekä naisiin politiikassa kohdistuvasta häirinnästä ja puolueiden toimista siihen puuttumiseksi. Mentorointitapaamiset on koettu arvokkaaksi alustaksi vaihtaa kokemuksia politiikan hyvistä käytännöistä ja saada vertaistukea. Vaikka poliittinen konteksti on erilainen, naiset kohtaavat myös samankaltaisia haasteita politiikassa Sambiassa ja Suomessa.

Tuloksina osaamista, yhteistyötä ja vaikuttavampaa osallistumista

Hankkeen aikana naisvaltuutettujen kyky yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on kasvanut ja heillä on enemmän tietoja ja taitoja poliitikkojen rooliin ja demokratiaan liittyen. Hanke on edistänyt naisten vaikuttavaa ja aktiivista osallistumista puolueissaan ja politiikan prosesseissa. Koulutusten lisäksi naisten dialogifoorumeilla on ollut merkittävä vaikutus naisten poliittiselle uralle: Yli puolet foorumien jäsenistä on edennyt puolueissaan vaikutusvaltaisempiin asemiin, osa myös puolueen puheenjohtajistoon asti.

Nyt sukupuolten tasa-arvosta puhutaan ja sitä edistetään puolueiden kaikilla tasoilla ja kaikissa rakenteissa.

Puolueille on järjestetty koulutuksia tasa-arvoon liittyen, niitä on tuettu tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä ja niiden kanssa on pidetty vaikuttamistapaamisia erityisesti vaalien alla. ZNWL:n hanketiimi onkin havainnut tietoisuuden lisääntyneen tasa-arvosta. Hankkeen alussa puolueiden johdossa ei ollut juuri kiinnitetty aiheeseen huomiota eikä tietoa ollut naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä, mutta nyt sukupuolten tasa-arvosta puhutaan ja sitä edistetään puolueiden kaikilla tasoilla ja kaikissa rakenteissa. Useimmat puolueet ovat esimerkiksi valinneet naisia mukaan eri komiteoihin, mukaan lukien ehdokasvalintoja tekeviin komiteoihin.

Myös puoluerajat ylittävän yhteistyön lisääntyminen on ollut näkyvä muutos. Naispoliitikkojen verkostoituminen ja luottamuksen lisääntyminen ovat johtaneet sekä rakentavaan dialogiin että eri teemoja koskevaan yhteistyöhön. Naisten on usein vaikea ajaa muutoksia ja pitää tärkeiksi katsomiaan asioita esillä omissa puolueissaan, mutta yhdessä eri puolueita edustavien naisten on mahdollista nostaa aiheita esille ja ottaa kantaa vaikuttavammin.

Sambialaisia seisoo rivissä kokoustilassa
Kansallisen dialogifoorumin jäseniä. Kuva: ZNWL.

ZNWL:n toiminnanjohtaja Juliet Chibuta kertoo hankkeen vaikutuksista naisten dialogifoorumin poliitikkoihin:

”Hankkeen tuloksena foorumin naispoliitikot tekevät yhteistyötä ja puhuvat yhdessä naisten poliittista osallistumista vaikeuttavista asioista kuten väkivallasta, syrjinnästä ja häirinnästä. Naiset myös tukevat toisiaan, vaikka he ovat eri puolueista. He jakavat ajatuksia siitä, kuinka menestyä politiikassa ja vastata kohtaamiinsa haasteisiin. Ennen foorumin perustamista eri puolueiden naiset eivät olleet yhteyksissä keskenään, koska he pelkäsivät, että heidän epäiltäisiin loikanneen toiseen puolueeseen. Hankkeen päättymisestä huolimatta naiset ovat jatkaneet tapaamista säännöllisesti keskustellakseen heitä koskevista asioista.”

Työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi jatkuu

Vaikka Demo Finlandin ja ZNWL:n hanke on päättynyt, jatkaa naisten kansallinen dialogifoorumi National Women in Politics Platform toimintaansa. Verkosto on hankkeen päätyttyä järjestäytynyt itsenäisesti, ja foorumin avulla naisten puoluerajat ylittävä yhteistyö jatkuu edelleen. Foorumi aikoo myös jatkaa tasa-arvosuunnitelmien edistymisen seurantaa puolueissa.

Naisten poliittiseen osallistumiseen keskittyvän hankkeen päättymisestä huolimatta Demo Finlandin kumppanuus ZNWL:n kanssa jatkuu. Vuodesta 2020 alkaen Demo Finland ja ZNWL ovat yhteistyössä Disability Rights Watch (DRW) -järjestön kanssa vahvistaneet vammaisten ihmisten poliittista osallistumista ja monipuoluejärjestelmän inklusiivisuutta. Hankkeen ansiosta vammaisten poliitikkojen verkostot ovat aloittaneet toimintansa kahdessa kunnassa ja viisi puoluetta on alkanut laatia suunnitelmia vammaisten ihmisten osallistamiseen.

Hanke jatkuu vuosina 2023–2024, jolloin tarkoituksena on syventää jo saavutettuja tuloksia vahvistamalla vammaisten ihmisten dialogia yli puoluerajojen sekä tukemalla puolueita inkluusiosuunnitelmien viimeistelyssä, kouluttamalla puolueita vammaisten ihmisten osallisuudesta sekä jatkamalla aikaisemmin käynnistettyä mentorointiohjelmaa politiikasta kiinnostuneille vammaisille henkilöille.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.