TUNISIA: NUORTEN POLIITIKKOJEN KOULUTTAMISTA JA PUOLUEIDEN VUOROPUHELUN VAHVISTAMISTA

Taustaa: pieniä askelia kohti vakaampaa demokratiaa

Tunisia on edennyt kevään 2011 jasmiinivallankumouksen jälkeen kohti demokratiaa, vaikka poliittinen tilanne on edelleenkin epävakaa. Monipuoluedemokratia on maassa uutta, ja puolueilta ja poliitikoilta puuttuu tietoa ja taitoa demokratian periaatteista sekä poliittisen yhteistyön käytännöistä. Erityisesti reformien hitaus, maan sisäinen alueellinen eriarvoisuus, korruptio, nuorisotyöttömyys ja heikohko turvallisuustilanne ovat ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet kansalaisissa tyytymättömyyttä ja poliittisten ääriliikkeiden kannatuksen nousua. Vallankumouksen jälkeen Tunisiassa on ollut yhteensä yhdeksän hallitusta, jotka ovat pyrkineet esimerkiksi heikon taloustilanteen parantamiseen ja reformeihin siinä vielä täysin onnistumatta.

Tunisian monipuoluejärjestelmän syntymisen jälkeen vuonna 2012 on perustettu useita uusia puolueita. Monien puolueiden rakenteet ja toimintamallit ovat kuitenkin edelleen heikkoja. Poliitikkojen koulutukselle on tarvetta, jotta he pystyisivät aidosti edistämään strategista suunnittelua ja politiikkavalmistelua puolueissaan. Puolueiden välinen yhteistyö on oppositio- ja valtapuolueiden välillä ollut mahdollista, mutta dialogi on edelleen haurasta ja altis poliittisen ilmapiirin kiristymiselle. Tunisiassa naisten poliittinen osallistuminen on lukumäärällisesti laajempaa kuin muualla alueella, ja jopa kansainvälisessä vertailussa merkittävää: esimerkiksi parlamentissa naisten osuus on yli 31% ja kunnallisella tasolla jopa 47%.


Työmme Tunisiassa:

Vuonna 2012 Demo perusti yhdessä tunisialaisen ajatushautomon Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)  ja hollantilaisen demokratiatukijärjestön Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) kanssa Tunisian politiikkakoulun, jonka tavoitteena on monipuoluejärjestelmän vahvistuminen parantuneen puolueiden välisen yhteistyön ja toisaalta puolueiden osaamisen kasvamisen myötä.

Tunisian politiikkakoulu (TSoP) kokoaa yhteen nuoren sukupolven poliitikkoja maan parlamenttipuolueista ja tarjoaa heille niin tietoa kuin käytännön välineitä politiikassa toimimiseen. Politiikkakouluun osallistuminen lisää näiden nuorten poliitikkojen valmiuksia ja kykyä ymmärtää paremmin politiikkaa ja monipuoluejärjestelmää sekä taitoa toimia yhdessä yli puoluerajojen. TSoP järjestää myös väittelytilaisuuksia, ”couscous politique”-tapaamisia päättäjien kanssa ja avoimia keskustelutilaisuuksia puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa korostaen rauhanomaista dialogia ja rakentavaa poliittista keskustelua. Tunisian politiikkakoulu on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa Tunisian poliittisella kentällä.

Politiikkakoulun käyneitä poliitikkoja on jo yli 400, ja näiden alumnien osaamista ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä vahvistetaan jatkokoulutuksella. Sukupuolten tasa-arvon vahvistuminen on ohjelmassa läpileikkaavana tavoitteena ja siksi osallistujille on sukupuolikiintiöt ja koulutusten sisällössä arvioidaan teemoja eri sukupuolten näkökulmasta. Politiikkakoulussa järjestetään vuosittain myös erillinen tasa-arvokoulutus.

Tunisian politiikkakoulun osaamista tarjotaan myös alueen muiden maiden poliitikkojen käyttöön, jotta demokratiaa ja vakautta alueella voitaisiin näin edistää. Vuosittain ohjelmassa järjestetään alueellinen politiikkakoulu “Maghreb class”, joka kokoaa yhteen poliitikkoja, tutkijoita ja aktivisteja Tunisiasta, Algeriasta, Egyptistä, Marokosta ja Libyasta.

Vuonna 2016 Tunisian politiikkakoulu perusti puoluerajat ylittävän korkean tason dialogifoorumin poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Foorumissa kokoontuvat kaikki puolueet, joilla on parlamentissa yli kolme paikkaa. Foorumilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä se on Tunisiassa ainoa laatuaan.

Lisäksi Demon tukemassa ohjelmassa tuetaan puolueiden strategiavalmistelutyötä ja jo valmistuneiden puoluestrategioiden toimeenpanoa, koulutetaan kansanedustajia politiikkakoulun parlamenttiakatemiassa ja tuetaan poliitikkoja politiikkapapereiden laatimisessa. Politikkakoulun innovaatio on puoluetoimijoita ja kansalaisia vuoropuheluun yhdistävä  Nouabook-sivusto, jonka kautta äänestäjät voivat pitää yhteyttä edustajiinsa ja keskustella poliittista kysymyksistä.

Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt rahoittavat Tunisian politiikkakoulua Demon ja NIMDin kautta.

Työmme tuloksia:

  • Demon tuella perustettu Tunisian politiikkakoulu (TSoP) koulutti vuosina 2012-2015 vuosittain noin sata poliittisesti aktiivista nuorta monipuoluedemokratian perusteista. Vuodesta 2016 lähtien peruskurssin on käynyt noin 50 nuorta poliitikkoa ja myös alumneille tarjotaan jatkokoulutusta.
  • Politiikkakoulun ensimmäisille kursseille osallistui 20 vallankumouksen jälkeisen perustuslakia säätävän kokouksen nuorta edustajaa.
  • Vuoden 2014 parlamenttivaaleissa 25 % Tunisian politiikkakoulun noin 200 silloisesta alumnista oli ehdolla. Politiikkakoulun alumneista 14 valittiin parlamenttiin, heistä kolme ministereiksi.
  • Alumnit ovat korostaneet politiikkakoulun merkitystä heille, erityisesti yli puoluerajojen luotavien suhteiden ja yhteistyön johdosta. Politiikkakoulu on lisännyt nuorten poliitikkojen kanssakäymistä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa: 70 % alumneista tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa vähintään kerran kuussa.
  • Vuoden 2018 kunnallisvaaleissa 61 politiikkakoulun alumnia (29 miestä ja 32 naista) oli ehdolla ja heistä 11 naista tuli valituiksi.
  • Politiikkakoulun alumneja on valittu puolueissaan merkittäviin tehtäviin. Lisäksi alumnit ovat itse kouluttaneet kollegojaan omien puolueidensa sisällä ja tavoittaneet näin entistä laajemman kohderyhmän.
  • 10 puoluetta on laatinut politiikkakoulun tuella puoluestrategiat ja niiden toteutumista seurataan.
  • Vuonna 2018 käynnistetty parlamenttiakatemia koulutti ensimmäisen vuoden aikana 53 kansanedustajaa.
  • Tunisian politiikkakoulu ja puolueiden korkean tason dialogifoorumi ovat luoneet arvostettuja ja tärkeitä tiloja poliitikoille tavata yli puoluerajojen. Nämä tilat ovat lisänneet sekä luottamusta ja yhteistyötä toimijoiden välille että saaneet aikaan politiikka-aloitteita.